Informácia o výsledkoch konzultácii s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete k desaťročnému plánu rozvoja siete (2014-2023)

V súlade s § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) konzultuje desaťročný plán rozvoja prepravnej siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete a uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom sídle.  
V zmysle vyššie uvedeného úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete začatie konzultácie k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete, zverejnil ho na webovom sídle úradu a určil 21-dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.
Do stanovenej lehoty  neboli úradu doručené žiadne pripomienky existujúcich a potenciálnych užívateľov prepravnej siete týkajúce sa  desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete.

Bratislava, 03.03.2014