Hodnoty parametrov pre rok 2016 na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC.

Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2016
Rf - bezriziková miera výnosu % 3,34
Rd - náklady cudzieho kapitálu % 4,36
βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,42
Rm - Rf - tržná riziková prirážka % 3,83
RE koef. 6,83
T - daňová sadzba % 22,00
βLEV - koeficient vážená koef. 0,91
Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 60,00
WACC - pred zdanením % 6,12
WACC - po zdanení % 4,77
 

Podkladom jednotlivých parametrov miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC pre rok 2016 bolo nasledovné:

Rf - bezriziková miera výnosu – podkladom sú výnosy z dlhopisov s 5 a viacročnou dobou splatnosti,

Rm – výnosnosť z trhového portfólia,

Rd - náklady cudzieho kapitálu – podkladom je priemer za tri roky reálnej ceny cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam za obdobie 5 a viac rokov s výškou úveru nad 100 000 €,

βUNLEV - koeficient nevážená β – podkladom je hodnota Utillity (General) podľa Aswatha Damodarana,