Metodické usmernenie k predkladaniu návrhu ceny regulovaného subjektu podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike  

Regulovaný subjekt (fyzická alebo právnická osoba) je za účelom zistenia nedoplatkov povinný predložiť úradu potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, daňového úradu a zo zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace pred podaním návrhu ceny.

Vzhľadom na to, že na Slovensku existujú 3 zdravotné poisťovne, predloží regulovaný subjekt úradu potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, v ktorej je evidovaný, že nemá nedoplatky a od ostatných dvoch predloží prehlásenie, že nie je v tejto poisťovni  evidovaný v databáze.

Ak regulovaný subjekt nemá zamestnancov, ale len štatutárnych zástupcov (konateľov), predloží úradu z daňového úradu, zo sociálnej poisťovne a aj zo všetkých troch zdravotných poisťovní prehlásenie, že nie je evidovaný v databáze týchto inštitúcií.

V prípade, že regulovaný subjekt nezíska všetky potvrdenia a prehlásenia do konca augusta, kedy je povinný predložiť návrh ceny, odporúčame zaslať cenový návrh v požadovanom termíne s tým, že tieto potvrdenia úradu predloží dodatočne v rámci cenového konania.

01.08.2013