V súlade so správnym poriadkom  sa podania na úrad podávajú:

  1. v písomnej podobe,
  2. elektronickými prostriedkami prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  3. ústne do zápisnice,
  4. telegraficky alebo telefaxom.

Podania obsahujúce návrh vo veci podané telegraficky alebo telefaxom je potrebné doplniť písomne alebo ústne do zápisnice  najneskôr do troch dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia.

Príklad k bodu 4.:

Regulovaný subjekt odošle cenový návrh telefaxom 31. augusta, pričom tento deň je zároveň posledným dňom na splnenie povinnosti. Keďže v tento deň nestihol podať návrh aj na poštovú prepravu, nasledujúcim dňom, teda 1. septembra začína plynúť trojdňová lehota na doručenie návrhu, ktorá sa skončí 3. septembra. Ak by návrh bol doručený úradu 4. septembra, lehota na splnenie povinnosti by dodržaná nebola.

Podanie je možné urobiť aj prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom (e-Government) cez www.slovensko.sk.