Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konzultuje desaťročný plán rozvoja prepravnej siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete a uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom sídle.

Na základe vyššie uvedeného úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „užívatelia siete“) začatie konzultácie k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2017 - 2026, zverejnil ho na webovom sídle úradu a určil 21 - dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.

Začiatok konzultácií:
 20. 12. 2016 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok:
 elektronicky - maria.krizakova@urso.gov.sk
 písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet oslovených užívateľov siete: 77

Počet vznesených pripomienok: 0

Pripomienky doručené po lehote: 0

Požiadavky na realizáciu investícií do prepravnej siete: 0

 

Spracoval: Odbor vecnej regulácie
Bratislava, dňa 13. 04. 2017