Hodnoty parametrov pre rok 2015 na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC.

Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2015
Rf - bezriziková miera výnosu % 3,69
Rd - náklady cudzieho kapitálu % 4,63
βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,38
Rm - Rf - tržná riziková prirážka % 3,25
RE koef. 6,35
T - daňová sadzba % 23,00
βLEV - koeficient vážená koef. 0,82
Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 60,00
WACC - pred zdanením % 6,08
WACC - po zdanení % 4,68