DODÁVATELIA ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI

Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu odberateľom elektriny v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou elektriny do 30 000 kWh).

Uvedený zoznam dodávateľov elektriny domácnostiam (XLSX) je aktualizovaný k 01.04.2021.

 

DODÁVATELIA ELEKTRINY MALÝM PODNIKOM

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny (za všetky jeho odberné miesta) najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba elektriny za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2019 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby elektriny.

Uvedený zoznam dodávateľov elektriny malým podnikom (XLSX) je aktualizovaný k 01.04.2021.