Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2015 k 15. 8. 2014

Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný podľa § 4  ods. 2 písm. c zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1. písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o využití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si splnil povinnosť podľa § 27 ods. 1 písm. q) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a poskytol úradu do 30. mája údaje za predchádzajúci kalendárny rok a plánované údaje za nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny nemusí úradu zasielať oznámenie o uplatnení podpory na rok 2015 k 15. 8. 2014.

Týmto nie je dotknutá povinnosť výrobcu elektriny voči prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.

Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorí si nesplnili svoju povinnosť k 30. 5. 2014, môžu použiť formulár – Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2014, ktorý bol zverejnený na stránke úradu 17. 04. 2014 (vo formáte xls alebo ods).

Originál hlásenia je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.

28. 7. 2014