Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon č. 250/2012 Z. z.“) cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.  

Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016, čo znamená, že regulované subjekty nepredkladajú  návrhy cien.

Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a ktorý má vydané cenové rozhodnutie na obdobie roku 2014 a do konca doby podpory doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  nepredkladá návrh ceny podľa § 14 zákona č. 250/2012 Z. z. ako doteraz.

Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému sa mení príplatok podľa § 8 ods. 1 tabuľka č. 1 vyhlášky č. 189/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike musia požiadať úrad o zmenu cenového rozhodnutia na rok 2015 podľa § 17 zákona č. 250/2012 Z. z.   

 

 

Vypracoval: Odbor regulácie elektroenergetiky

 

V Bratislave dňa 17.07.2014