Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa  § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konzultuje desaťročný plán rozvoja prepravnej siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete a uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom sídle.

V zmysle vyššie uvedeného úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 listom a elektronickou poštou začatie konzultácie k TYNDP 2018 - 2027, zverejnil ho na webovom sídle úradu a určil 21 - dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.

Začiatok konzultácií: 27. 12. 2017  -   21 dní na pripomienkovanie (odo dňa doručenia predmetného listu)

Spôsob doručenia pripomienok:

Vyhodnotenie pripomienok k TYNDP 2018 - 2027:

Počet oslovených užívateľov prepravnej siete: 86
Počet vznesených pripomienok: 0
Doručené po lehote: 0
Požiadavky na realizáciu investícií do prepravnej siete: 0

Ku dňu 08. 03. 2018 neboli úradu doručené žiadne pripomienky k TYNDP 2018 - 2027.

Spracoval: Odbor vecnej regulácie
V Bratislave dňa 05. 06. 2018