Usmernenie k asistenčným službám

Základ vyriešenia celej problematiky spočíva v nasledovných princípoch:

  1. Striktne odlišovať a oddeľovať združenú dodávku elektriny alebo plynu od ponúkaných asistenčných služieb či iných výhod.
  2. Prednostne prideľovať odberateľom uhradenú sumu na platbu za  združenú dodávku elektriny alebo plynu, nie na platbu za asistenčné služby či iné výhody.
  3. Neprerušovať dodávku elektriny alebo dodávku plynu, ak nie je uhradená platba za asistenčné služby či iné výhody.

Za tým účelom

  1. k zmluve o združenej dodávke elektriny alebo plynu nedojednávať dodatky s ponukou služieb, ktoré priamo s dodávkou nesúvisia, ani žiadnym spôsobom tieto služby preväzovať, prípadne podmieňovať získanie nároku na poskytnutie asistenčných služieb, či iných výhod nesúvisiacich s dodávkou elektriny alebo plynu,
  2. nespájať ponúkanie asistenčných služieb či iných výhod žiadnym  spôsobom  s poskytovaním dodávky elektriny alebo plynu,
  3. nespájať obchodné podmienky poskytovania dodávky elektriny alebo plynu s podmienkami asistenčných služieb, či iných výhod,
  4. nedávať ako súčasť dohody o preddavkových platbách mesačné poplatky viažuce sa k asistenčným službám a iným výhodám,
  5. nezapočítavať pohľadávky spojené s dodávkou energií s pohľadávkami súvisiacimi s asistenčnými službami a naopak,
  6. určiť na úhradu poplatkov spojených s asistenčnými službami či inými výhodami samostatné variabilné symboly.

Share this post