Upozornenie pre odberateľov elektrickej energie a plynu

Vzhľadom na výrazný nárast podnetov odberateľov na postupy dodávateľov elektriny a/alebo plynu pre domácnosti, úrad pripravil stanovisko pre odberateľov:

Pri podaniach týkajúcich sa nevyplatených preplatkov z vyúčtovaných faktúr úrad v rámci svojich kompetencií prešetruje postup konkrétneho dodávateľa elektriny a/alebo plynu. Úrad však nemá zákonné prostriedky na samotné vymáhanie preplatku. Uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny a/alebo plynu zaplatiť splatný preplatok z vyúčtovacej faktúry môže len príslušný všeobecný súd.

Úrad ďalej upozorňuje odberateľov, ktorí sa obracajú na úrad so svojimi podnetmi, že v kompetencii úradu nie je:

 • kontrola obsahu a zákonnosti zmlúv uzavretých s dodávateľmi elektriny a/alebo plynu, úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním obchodných podmienok, ktoré schválil pre dodávateľov elektriny a/alebo plynu,
 • všeobecná kontrola faktúr bez bližšieho identifikovania problematickej položky,
 • ukončovanie zmlúv uzavretých s dodávateľom elektriny a/alebo plynu napísaním výpovede alebo odstúpenia od zmluvy,
 • vymáhanie akýchkoľvek pohľadávok (dlhov) medzi dodávateľom a odberateľom týkajúcich sa porušenia ich zmluvných vzťahov.

28.3.2012

Užitočné rady pred uzavretím zmluvy

 1. Overte si totožnosť osoby, ktorá prichádza s určitou ponukou, najčastejšie s ponukou na lacnejšie energie; na požiadanie sa Vám takáto osoba musí preukázať aj preukazom spoločnosti, ktorú zastupuje.
 2. Nebojte sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred jej podpísaním a dožadujte sa kompletných a určitých odpovedí na Vaše otázky.
 3. Snažte sa odolať nátlakovým metódam zo strany osoby pri naštudovaní zmluvy.
 4. Nechajte si čas na rozmyslenie, neunáhlite sa; podpis zmluvy s novým dodávateľom možno odložiť na iný dohodnutý termín.
 5. Dôkladne si preštudujte aj ustanovenia napísané drobnými písmenami, resp. na osobitných listoch či stranách, ako napr. všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú často súčasťou zmluvy.
 6. Zapamätajte si, že ustanovenie o predmete zmluvy a o cene nemôže byť napísané menším písmom ako iné časti tejto zmluvy s výnimkou názvu a označení častí zmluvy; zmluva, ktorá nespĺňa uvedenú podmienku, je neplatná.
 7. Ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný pre Vás, navrhnite zmenu podmienok zmluvy; predtlačený návrh nemusí byť definitívny a konečný.
 8. Skontrolujte si v zmluve, na akú dobu sa uzatvára, noví alternatívni dodávatelia často uprednostňujú zmluvy na dobu určitú (1 až 5 rokov), ktoré potom nie je možné kedykoľvek vypovedať, resp. len zo zákonných dôvodov a s povinnosťou zaplatiť sankčný poplatok.
 9. Preverte si samotného dodávateľa energií, jeho povesť a finančnú situáciu.
 10. Nebojte sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba.
 11. Počítajte ceny spoločne aj s vlastnými poznámkami a kalkulačkou.

28.3.2012

Share this post