Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 7 ods. 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví“.
Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví“ Zobraziť galériu
Implementáciou projektu „Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví“ bude vytvorený administratívny zdroj údajov podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Implementáciou projektu sa bude napĺňať koncepcia znižovania administratívnej záťaže prostredníctvom využívania informačných systémov verejnej správy. Realizáciou projektu sa taktiež implementuje koncept „Data-driven state“ kde ÚRSO bude dodávať rôzne tzv. objekty evidencie vychádzajúce z jeho pôsobnosti vo formátoch podporujúcich výrazne zlepšenie využívania a spracovania týchto údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy, čo prispeje k skvalitneniu procesov tvorby verejných politík. Jedná sa primárne o cenové hladiny jednotlivých komodít a služieb v regulačnej pôsobnosti ÚRSO, geografickú a regionálnu analýzu týchto služieb a taktiež rozličných časových radov definujúcich vývojové trendy jednotlivých cenových hladín. V zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady, ako aj odporúčaní Európskej komisie, tieto údaje by mohli napomáhať flexibilnému a adresnému smerovaniu pomoci pre ľudí ohrozených energetickou chudobou. V neposlednom rade projekt zlepší celkovú analytickú bázu ÚRSO, čo je predpokladom pre efektívnejšiu a lepšiu reguláciu v sieťových odvetviach v nadchádzajúcom 6. regulačnom období.


Hlavným cieľom a motiváciou projektu „Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví“ je efektívne napĺňať povinnosti ÚRSO: 
  • na základe analýzy a návrhu konsolidovaného dátového modelu ÚRSO vytvoriť a prevádzkovať analytickú databázu schopnú generovať zostavy dát podľa povinností a ÚRSO a jeho partnerov,
  • digitalizovať a zefektívniť zber dát (kombináciou priameho prístupu a čerpania údajov cez API rozhrania od regulovaných subjektov a nahradením doterajšieho spôsobu zberu dát, zberom dát cez online komunikačné kanály a automatizovaným importom týchto dát do konsolidovanej databázy ÚRSO),
  • integráciou na IS CSRU by sa v rámci úseku kontroly oprávnenosti poberania finančnej podpory pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov vyplývajúcej zo zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstránila enormná administratívna záťaž prostredníctvom automatizácie a digitalizácie celého procesu,
  • podporou relevantným dátovým podkladom pre ochranu zraniteľných odberateľov a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v kontexte pripravovanej koncepcie v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Pripomienky k projektovej dokumentácii k projektu „Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví“ prosíme zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 29. 11. 2021, 10:00 hod. na e-mailovú adresu: parkanyi@urso.gov.sk.

Dokumenty na stiahnutie – projektový zámer, prístup k projektu, BC/CBA a katalóg rizík sú k dispozícii v Meta IS na nasledovnom linku:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0b7015da-ee75-4a26-8dab-4096ff99f873/cimaster?tab=basicForm

Pripomienkový formulár - verejné pripomienkovanie (xlsx, 15.89 kB)