Štruktúra ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti bola do konca roka 2009 úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňala dodávku elektriny, distribúciu elektriny a ďalšie regulované zložky ceny.

Podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dodávateľ elektriny povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny. Od roku 2010 cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostiach určovaná úradom ako osobitná cena za samotnú dodávku elektriny a osobitne za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny.
Konkurencia na trhu s elektrinou existuje v samotnej dodávke elektriny, avšak v distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.
Úrad stanovuje osobitne cenu za samotnú dodávku elektriny a osobitne za distribúciu elektriny so zámerom podporiť rozvoj trhu s elektrinou a zvýšiť ochranu odberateľa elektriny v domácnosti a to najmä tým, že takto stanovené ceny  sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny. Nemalým prínosom je priama  porovnateľnosť sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti medzi rôznymi dodávateľmi elektriny.


Štruktúra koncovej ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti :

1. Dodávka elektriny
Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, schválená alebo určená úradom ako cena maximálna, pozostáva z dvoch  zložiek:

  1. mesačná platba za jedno odberné miesto,
  2. cena za elektrinu (závisí od množstva spotrebovanej elektriny na danom odbernom mieste a môže sa vyskytovať ako jednopásmová cena  alebo ako dvojpásmová cena – v nízkom pásme NT a vo vysokom pásme VT).

2. Distribúcia elektriny
Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, schválená alebo určená úradom ako cena pevná, pozostáva z dvoch zložiek:

  1. pevná zložka tarify za distribúciu elektriny. Odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).
  2. variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny. Závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

3. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, regulované úradom
Fakturovaná koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené úradom ako ceny pevné :

  1. tarifu za straty pri distribúcii elektriny, ktorá zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach.
  2. tarifu za prevádzkovanie systému. Touto časťou ceny sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
  3. tarifu za systémové služby. Ide o náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.
Ak odberateľ elektriny v domácnosti zvažuje zmenu dodávateľa elektriny z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti, stačí, aby si porovnal iba cenu za samotnú dodávku elektriny, t.j. výšku mesačnej platby za odberné miesto za dodávku elektriny a cenu za samotnú elektrinu. Ostatné zložky ceny sú určené úradom ako pevné ceny a nie sú predmetom konkurencie na trhu.

Pripomíname, že reálna cena elektriny uvedená v cenníkoch jednotlivých spoločností môže byť nižšia ako úradom schválená maximálna cena.