Príprava novej regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie (2023 - 2027) postupuje v súlade s časovým harmonogramom, ako ho definuje § 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej ako „zákon o regulácii“).
Úrad a Regulačná rada pri príprave návrhu regulačnej politiky zapracovali 131 pripomienok uplatnených v rámci verejnej konzultácie Zobraziť galériu
Úrad zverejnil návrh regulačnej politiky 30. novembra 2021. Týmto začal proces verejnej konzultácie, do ktorého sa mohla zapojiť široká verejnosť a regulované subjekty zaslaním pripomienok až do 15. januára 2022. Následne úrad uplatnené pripomienky vyhodnotil a mnohé z nich do návrhu dokumentu zapracoval.

Celkovo sa do verejného pripomienkovania zapojilo 32 pripomienkujúcich subjektov.

Úradu bolo doručených spolu 413 pripomienok. Z nich čiastočne alebo plne zapracovaných bolo spolu 131. Ďalších 39 pripomienok bolo vysvetlených.

V súlade s § 8 ods. 3 zákona o regulácii úrad zverejňuje vyhodnotenie pripomienok k návrhu novej regulačnej politiky do_28._februára posledného kalendárneho roka končiaceho regulačného obdobia na svojom webovom sídle.

Nižšie sú dostupné uplatnené a vyhodnotené pripomienky v členení podľa štruktúry návrhu regulačnej politiky:

Ďalším krokom v príprave novej regulačnej politiky je odoslanie návrhu v znení so zapracovanými pripomienkami Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu životného prostredia SR dňa 28. februára 2022. Ministerstvá majú možnosť do 15. marca 2022 zaslať späť svoje vyjadrenia k súladu návrhu regulačnej politiky s energetickou politikou SR (MH SR), resp._s_vodohospodárskou politikou SR (MŽP SR).

Následne sa stanoviskami ministerstiev bude zaoberať Regulačná rada, ktorá ich vyhodnotí a potom, najneskôr však do_31._marca 2022, regulačnú politiku ako záväzný dokument príjme.

Úrad publikuje na svojom webovom sídle prijaté znenie dokumentu do 15 dní od jeho prijatia. Nové regulačné obdobie začne 1. 1. 2023 a bude trvať 5 rokov.