Hlavným zámerom Regulačného sandboxu je podporiť inovácie, ktoré vedú k alebo majú potenciál viesť k zníženiu nákladov a konečnej ceny úradom regulovaných komodít a služieb, zefektívňujú investície a prevádzku regulovaných subjektov a v konečnom dôsledku prinášajú nové produkty a služby pre spotrebiteľov v sieťových odvetviach. „Sandbox“ je relatívne nový princíp, ktorý predstavuje istý ohraničený priestor, v ktorom je možné bezpečne experimentovať s novými technológiami a riešeniami, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čím sa uľahčuje ich implementácia na slovenskom energetickom trhu a eliminujú sa možné právne riziká.

Prihlasovanie do regulačného sanboxu 

Regulačný sandbox, ako nástroj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), má za cieľ umožniť testovanie inovatívnych projektov, t. j. inovatívnych riešení, nových technológií, služieb, produktov, biznis modelov, či metodík a konceptov, ktoré nie sú v súčasnosti bežne na trhu ponúkané a/alebo využívané. Má priamy dopad na odberateľov vo forme napr. jednoduchšieho prístupu k tovarom a službám, či rozšírenia ponuky tovarov a služieb, čím sa podporí spotrebiteľský výber. Pomáha lepšie pochopiť potreby a výhody navrhovanej inovácie zo strany regulačného orgánu, čo následne umožňuje prípadnú flexibilnejšiu tvorbu legislatívy, či nastavenie a presadzovanie pravidiel a postupov. To podporuje komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými stranami a pomáha vytvárať podmienky pre konsenzuálny prístup k tvorbe a definovaniu platných pravidiel. Zámerom je podporiť projekty, ktorých prípadné trhové rozšírenie po úspešnom testovaní predpokladá prínos pri:

  1. Optimalizácii jednotkových cien alebo celkových nákladov, resp. nastavení primeranejších cien a podmienok poskytovaných služieb v rámci sieťových odvetví pre odberateľov, ako aj umožnení odberateľom  lepšie riadiť a optimalizovať svoje náklady na energie a vodu.
  2. Dekarbonizácii, zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia, podpore trvalo udržateľného rozvoja regulovaných sieťových odvetví.
  3. Ochrane zraniteľných odberateľov a odberateľov v energetickej chudobe.
  4. Zavádzanie nástrojov na podporu hospodárskej súťaže dodávateľov energií, investícií do zdrojovej primeranosti a riadenia spotreby; (napr. myslí sa tým rozvoj PPA alebo iných nástrojov)
  5. Zvýšení úrovne flexibility, dynamickosti, otvorenosti a transparentnosti trhu s energiami (napr. interoperabilita).
 
Skúsenosti zo zavádzania a výsledkov Regulačného sandboxu bude úrad reflektovať pri zmenách legislatívy a regulačnej politiky v ďalšom období.
 

Spoločným rysom pilotných projektov participujúcich v Regulačnom sandboxe je získať informáciu o tom, ako implementovať nové projekty v existujúcom systéme (či regulačnom rámci) a ako ich potrebám prispôsobiť predpisy a zákony. Rámec pilotného projektu by sa mal uskutočniť vo vymedzenom čase (jeden až tri roky), a mal by sa zamerať na dve základné informácie - informáciu o súčasných platných pravidlách a predpisoch a ako transparentným spôsobom nastaviť identifikované odchýlky (napr. regulačné). Následne by sa tieto odchýlky, po dôkladnom preskúmaní a vyhodnotení, mohli stať predmetom úpravy legislatívy (primárnej a sekundárnej), či iných pravidiel a predpisov.

Možné nástroje podpornej schémy sú:

  • Poradenstvo
  • Formálna záštita
  • Zníženie nákladov
  • Iné


Projekty podľa regulovaných činností: