Regulačný sandbox podporuje inovácie, ktoré vedú k zníženiu ceny, zefektívňujú investície a prevádzku a v konečnom dôsledku prinášajú nové produkty a služby pre koncového zákazníka. „Sandbox“ predstavuje istý ohraničený priestor, v ktorom je možné bezpečne experimentovať s novými technológiami a riešeniami.
Sandbox, ako nástroj regulačného úradu, má za cieľ umožniť testovanie inovatívnych projektov, t. j. inovatívnych riešení, nových technológií, služieb, produktov, biznis modelov, či metodológií, ktoré nie sú v súčasnosti bežne na trhu ponúkané a/alebo využívané. Zámerom je podporiť projekty, ktorých prípadné trhové rozšírenie po úspešnom testovaní predpokladá prínos pri:
  1. Úprave cien, resp. nastavení férovejších cien a podmienok poskytovaných služieb pre odberateľov, ako aj umožnení spotrebiteľom lepšie riadiť a optimalizovať svoje náklady na energie a vodu.
  2. Dekarbonizácii, zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia, podpore trvalo udržateľného rozvoja regulovaných odvetví.
  3. Ochrane zraniteľných spotrebiteľov a spotrebiteľov v energetickej chudobe.
  4. Flexibilite, dynamickosti, otvorenosti a transparentnosti trhu s energiami.
Skúsenosti zo zavádzania a výsledkov Regulačného sandboxu bude úrad reflektovať pri zmenách legislatívy a regulačnej politiky v ďalšom období.
Spoločným rysom pilotných projektov participujúcich v Regulačnom sandboxe je získať informáciu o tom, ako implementovať nové projekty v existujúcom systéme (či regulačnom rámci) a ako ich potrebám prispôsobiť predpisy a zákony. Rámec pilotného projektu by sa mal uskutočniť vo vymedzenom čase (jeden až tri roky), a mal by sa zamerať na dve základné informácie - informáciu o súčasných platných pravidlách a predpisoch a ako transparentným spôsobom nastaviť identifikované odchýlky (napr. regulačné). Následne by sa tieto odchýlky, po dôkladnom preskúmaní a vyhodnotení, mohli stať predmetom úpravy legislatívy (primárnej a sekundárnej), či iných pravidiel a predpisov.

Možné nástroje podpornej schémy sú:
  • Poradenstvo
  • Formálna záštita
  • Zníženie nákladov
  • Iné
Projekty podľa regulovaných činností: