Pokiaľ sa odberateľ rozhodne pre zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu je potrebné pristúpiť k podpisu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu. Pred podpisom tejto zmluvy je potrebné dôkladne si preštudovať všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, výpovedné dôvody, aktuálny cenník dodávateľa a podobne.

Pre uľahčenie celého procesu zmeny dodávateľa je možné dať osobe, ktorá s vami uzatvára zmluvu plnú moc na zastupovanie v rámci procesu zmeny dodávateľa (pokiaľ sa odberateľ rozhodne odstúpiť od zmluvy ešte v 14 dňovej lehote, je účelné spolu s odstúpením od zmluvy odvolať aj poskytnutú plnú moc).

Proces zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu je upravený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje aj prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa elektriny sú upravené aj v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy a v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Proces zmeny dodávateľa pri dodávke elektriny a pri dodávke plynu trvá minimálne 21 dní.

V prípade ak odberateľ pri podpise zmluvy podpíše aj plnú moc na zastupovanie v procese zmeny dodávateľa, samotná procesná stránka zmeny dodávateľa ho nemusí zaujímať. Všetky potrebné úkony by zaňho mala vykonať splnomocnená osoba.
 

Povinnosti odberateľa

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom je odberateľ  povinný písomne alebo v elektronickej forme požiadať o zmenu dodávateľa príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo siete sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa.

Zmluvu s novým dodávateľom je potrebné uzavrieť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty, pretože samotný proces zmeny dodávateľa trvá minimálne 21 dní.
 

Konečné vyúčtovanie

Odberateľovi v domácnosti je pôvodný dodávateľ povinný doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny a plynu najneskôr do 4 týždňov po vykonaní zmeny.