Žiadatelia:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Prognostický ústav
Nadácia DEDO
Názov projektu: Predplatný systém pre elektrinu
Forma podpory: formálna záštita
Celkové náklady projektu: 110 475 €
Spustenie projektu: 3.Q 2022
Ukončenie projektu: 31.12.2025
Krátka informácia o projekte:
Zámerom je v trhovom prostredí overiť realizovateľnosť konceptu na prijímanie účinných opatrení pre vytvorenie záruk na ochranu zraniteľných odberateľov elektriny a znižovanie miery energetickej chudoby.
Riešenie je založené na systéme predplateného spôsobu odoberania elektriny.
Predplatné pre elektrinu je uvažované ako základná stavebná súčasť budúceho národného riešenia systému pomoci v energetickej chudobe.
Platenie vopred bude fungovať podobne, ako v prípade predplatených služieb mobilných operátorov. Telefonuje sa dovtedy, pokým je k dispozícii predplatený kredit.
Vzhľadom na komplexnosť a novosť problematiky pomoci ľuďom v núdzi s platením za elektrinu sa navrhuje budovanie celého systému postupne, s priestorom na sebareflexiu a zdokonaľovanie, v nasledovnom poradí:
1. etapa - Predplatné odoberanie elektriny – poskytne účinnú ochranu domácnosti pred odpojením a zákaz odpojenia v kritickom čase;
2. etapa – umožní zakomponovanie miest a obcí do systému sprostredkovania pomoci ľuďom v núdzi;
3. etapa – medzirezortne prepojí elektroenergetiku a rezort sociálnych vecí pre pomoc ľuďom v energetickej chudobe.
Hlavné KPI (kľúčové ukazovatele projektu) projektu:
Priebežné výsledky projektu:
Záverečná správa – vyhodnotenie projektu: 30.6.2026
Dokumenty: Priznanie formálnej záštity.pdf