• § 10 písm. c) bod 4.

  Úrad sleduje uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia  siete a na riešenie preťaženia siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov.

  V priebehu roka 2015 boli zo strany prevádzkovateľa prepravnej siete  - spoločnosti eustream, a.s. uplatnené opatrenia zamerané na predchádzanie preťaženia prepravnej siete, a to predovšetkým využitím postupov definovaných ROZHODNUTÍM KOMISIE z 24. augusta 2012 o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn. Hlavným nástrojom na zvýšenie voľnej prepravnej kapacity v roku 2015 bolo nadmerné objednávanie pevnej kapacity podľa bodu 2.2.2. spomínaného rozhodnutia. Na hraničných bodoch mimo EÚ, konkrétne na výstupnom bode Budince sa od marca 2015 navýšila technická pevná kapacita. Všetky žiadosti o prístup do prepravnej siete boli vybavené bez akýchkoľvek obmedzení a nedošlo k vzniku fyzického preťaženia prepravnej siete.

  V roku 2015 prevádzkovateľ distribučnej siete (SPP – distribúcia, a.s.) predchádzal vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadosti o prístup do distribučnej siete a vzhľadom  na to, že súčet všetkých požadovaných denných distribučných kapacít užívateľov distribučnej siete pre súhrnný vstupný bod distribučnej siete bol v každom okamihu nižší ako technická kapacita distribučnej siete, neboli uplatnené žiadne opatrenia na riešenie preťaženia distribučnej siete.

 

 • § 10 písm. c) bod 5.

  Úrad sleduje stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu.

  Tieto informácie sú nepretržite zverejňované na webových sídlach prevádzkovateľov zásobníkov ako agregované údaje podrobne spracované aj na dennej báze.