Žiadosť je možné podať písomne, ústne/osobne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, počas pracovných dní, v čase od 09,00 – 14,00 h, na adrese:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
 

Tel.: 02 / 58 10 04 38 alebo 28 alebo 11
e-mail: urso@urso.gov.sk alebo informacie@urso.gov.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade so služobným predpisom č. 09/2023.

Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií