Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať písomne, telefonicky, faxom, E-mailom alebo osobne, počas pracovných dní, v čase od 09,00 – 14,00 h na adrese:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
 

Tel.: 02 / 581 004 38 alebo 28 alebo 11
E-mail: urso@urso.gov.sk