loga1


Názov a sídlo prijímateľa:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

Názov projektu:
Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 498 486,80 EUR

Stručný opis projektu:
Implementáciou projektu Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví bude vytvorený administratívny zdroj údajov podľa zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Implementáciou projektu sa bude napĺňať koncepcia znižovania administratívnej záťaže prostredníctvom využívania informačných systémov verejnej správy, kde by sa vznikom tohto administratívneho zdroju údajov dopomohlo v štatistickom zisťovaní vykonávanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorý žiada o informácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle § 4, 8 a 11 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu sa implementuje koncept „Data-driven state“, kde ÚRSO bude dodávať rôzne objekty evidencie vychádzajúce z jeho pôsobnosti vo formátoch podporujúcich výrazne zlepšenie využívania a spracovania týchto údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Jedná sa primárne o cenové hladiny jednotlivých komodít a služieb v regulačnej pôsobnosti ÚRSO, rozmiestnenia jednotlivých odberných miest týchto služieb v priestore a taktiež rozličných časových radov definujúcich vývojové trendy jednotlivých cenových hladín.

Vytvára sa konsolidovaná údajová základňa s analytickou nadstavbou podporujúca výkon agendy kontroly oprávnenosti nároku na finančnú podporu za synergického efektu využívania technických nástrojov. Výkon agendy, ktorá sa aktuálne realizuje jednotlivými dopytmi cez webový portál https://oversi.gov.sk/. Vzniknutý systém bude:
 • denne dopytovať CSRU a získavať vybrané informácie o subjektoch s právom na podporu,
 • periodicky vykonávať automatizovanú kontrolu (analytika) nad údajmi z referenčných registrov a údajmi úradu,
 • vytvárať reporty ako výstup z automatizovanej kontroly, ktoré na základe platného zákona musí ÚRSO zasielať OKTE a.s. za účelom pozastavenia podpory doplatkom,
 • vytvárať reporty za účelom splnenia zákonnej povinnosti zverejnenia podkladov na webovom sídle ÚRSO.
Realizáciou projektu a v ňom dodávanej platformy podporujúcej priebežnú a automatizovanú kontrolu oprávnenosti na podporu, zvýši platobná disciplína výrobcov elektrickej energie s právom na danú podporu.

Realizáciou projektu Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví sa budú napĺňať nasledovné špecifické ciele prioritnej osi 7 Operačného programu integrovaná infraštruktúra:
 • 5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 • 7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Dokumentácia projektu:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0b7015da-ee75-4a26-8dab-4096ff99f873/cimaster?tab=documentsForm
Informácie o Operačnom programe integrovaná infraštruktúra:
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/operacny-program-integrovana-infrastruktura/index.html
Webové sídlo riadiaceho orgánu:
https://www.mindop.sk/
Webové sídlo Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/95/europsky-fond-regionalneho-rozvoja-efrr-
Trvanie projektu: 12 mesiacov


Hlavné ciele projektu:
 • Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT/Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT

Aktivity projektu: 
 • Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta 
 • Optimalizácia administratívnych činností prostredníctvom IKT

Hlavné výsledky projektu:
 • Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality
 • Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
 • Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu Moje dáta
 • Sprístupnenie údajov na analytické účely
 • Automatizovaná tvorba a sprístupnenie otvorených údajov
 • Dátová legislatíva