ÚRSO nepreveruje náležitosti súvisiace s meraním a s neoprávneným odberom, či s centralizovaným zásobovaním teplom, ktoré patria do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Ďalej ÚRSO nekontroluje dodávateľov a distribútorov vody. Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „dohľad") vykonáva ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady v rámci svojej pôsobnosti.

ÚRSO taktiež nemá v kompetencii riešenie problematiky spojenej so správcovskými spoločnosťami, ako napr. ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, ktorá patrí do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie.

ÚRSO nemôže konať ani vo veciach týkajúcich sa technických záležitostí v spojitosti s distribúciou elektriny a plynu, najmä splnenie technických podmienok odberných miest, ktoré distribútor vyžaduje v súlade s príslušnými technickými normami.