< Späť

 • Informácia o funkčnosti systému CEREMP

  Národný register CEREMP je funkčný.

 
 • Informácia pre dodávateľov elektriny pôsobiacich v miestnej distribučnej sústave (MDS)

  Účastníkom veľkoobchodného trhu podľa REMIT nie je dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu na základe povolenia na podnikanie v energetike výlučne koncovým odberateľom elektriny na vymedzenom území v rámci MDS a takýto dodávateľ nie je subjektom zúčtovania.

  V tomto zmysle dodávka elektriny do MDS pripojenej na nadradenú distribučnú sústavu prostredníctvom jediného odberného miesta na základe dvojstrannej zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny je určená na koncovú spotrebu pripojených odberateľov v MDS.

  V prípade, že súčet ročnej technickej kapacity spotreby všetkých odberných miest v MDS nepresahuje 600 GWh, zmluva na dodávku a distribúciu elektriny do MDS (nákup) ani zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny koncovým odberateľom v MDS (predaj) nie sú veľkoobchodným energetickým produktom a nepodliehajú oznamovacej povinnosti v zmysle REMIT.

 

 • Informácia pre dodávateľov plynu pôsobiacich v lokálnej distribučnej sieti (LDS)

  Účastníkom veľkoobchodného trhu podľa REMIT nie je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn na základe povolenia na podnikanie v energetike výlučne koncovým odberateľom plynu na vymedzenom území v rámci LDS a takýto dodávateľ nemá vlastnú zodpovednosť za odchýlku.

  Dodávka plynu do LDS pripojenej na nadradenú distribučnú sieť (SPP-distribúcia) prostredníctvom jediného odberného miesta na základe dvojstrannej zmluvy o dodávke a distribúcii plynu je určená na koncovú spotrebu pripojených odberateľov v LDS.

  V prípade, že súčet ročnej technickej kapacity spotreby všetkých odberných miest v LDS nepresahuje 600 GWh, zmluvy na dodávku a distribúciu plynu do LDS (nákup) ani zmluvy na dodávku a distribúciu plynu koncovým odberateľom v LDS (predaj) nie sú veľkoobchodným energetickým produktom a nepodliehajú oznamovacej povinnosti v zmysle REMIT.

 

 • Informácia pre výrobcov elektriny

  V súlade s článkom 4 Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT, podlieha oznamovacej povinnosti ACER každá zmluva na dodávku vyrobenej elektriny zo zariadenia s výrobnou kapacitou nad 10 MW alebo zmluva na dodávku vyrobenej elektriny z viacerých zariadení so súhrnnou kapacitou nad 10 MW uzavretá s dodávateľom elektriny, ktorý je subjektom zúčtovania, alebo s koncovým odberateľom s ročnou technickou kapacitou spotreby elektriny 600 GWh a viac.

  Výrobcovia elektriny zo zariadenia s inštalovaným výkonom výrobného zariadenia nad 10 MW (alebo tretie strany prevádzkujúce takéto výrobné zariadenie), ktorí majú so SEPS, a. s. uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa v Národnom registri účastníkov trhu iba zaregistrujú. Tieto zmluvy nepodliehajú oznamovacej povinnosti (prostredníctvom poverenej osoby), nakoľko sa ACER oznamujú iba príležitostne a na základe jej odôvodnenej žiadosti.

 

 • Informácia pre koncových odberateľov elektriny alebo plynu

  V zmysle článku 3.1 a) bodu vii) Vykonávacieho nariadenia, koncoví odberatelia ACER oznamujú „zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu jednej spotrebnej jednotke s technickou kapacitou spotreby 600 GWh ročne a viac“.

  Technickou kapacitou jednej spotrebnej jednotky sa v zmysle dokumentu Questions & Answers on REMIT (otázka III.3.20) rozumie maximálne množstvo energie, ktoré odberateľ môže spotrebovať v roku pri plnej prevádzke spotrebnej jednotky.  Posudzuje sa samostatne za elektrinu aj plyn.

  Z otázky II.4.44 a III.3.18 dokumentu ACER Questions & Answers on REMIT je zrejmé, že v prípade jedinej zmluvy na dodávku a distribúciu plynu alebo elektriny do viacerých odberných miest pod kontrolou jedného hospodárskeho subjektu sa hodnota ročnej technickej kapacity posudzuje na každé odberné miesto zvlášť, (t.j. technická kapacita spotreby jednotlivých odberných miest sa nesčítava).

  V prípade, že jeden koncový odberateľ (jedna spotrebná jednotka) dosahuje uvedenú ročnú technickú kapacitu spotreby elektriny alebo plynu 600 GWh, takýto koncový odberateľ je povinný zaregistrovať sa do Národného registra účastníkov trhu a oznamovať všetky zmluvy na dodávku (nákup energie) do jeho odberného miesta.

 

 • Informácia pre účastníkov trhu - Poverená osoba na oznamovanie údajov (RRM)

  Účastník trhu si môže vybrať na oznamovanie údajov jednu alebo viac Poverených osôb na oznamovanie údajov v mene účastníka trhu.

  V piatej časti registračného formulára je potrebné uviesť všetky RRM, s ktorými má uzavretú dohodu (zmluvu o oznamovaní údajov) účastník trhu alebo jeho zmluvný partner (dodávateľ).