Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny (za všetky jeho odberné miesta) najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba elektriny za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2019 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby elektriny.