< Späť

Nariadenie EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) nastavuje pravidlá pre účastníkov trhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch.

REMIT zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s trhom. Za účelom odhalenia takýchto praktík zriadila Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) celoeurópsky monitorovací systém trhu, ktorý je doplnený vyšetrovacími právomocami členských štátov. V súlade s článkom 13 REMIT každý členský štát do 29. júna 2013 zabezpečí, aby jeho národný regulačný orgán mal právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva na uplatňovanie zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a zákazu manipulácie s trhom. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom o regulácii v sieťových odvetviach tieto právomoci vykonáva buď priamo alebo v súčinnosti s ostatnými orgánmi.

3. októbra 2014 bolo na treťom komitologickom výbore Európskej komisie členskými štátmi prerokované a schválené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014  zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT (ďalej len "Vykonávacie nariadenie"), ktoré určuje zoznam zmlúv a derivátov, ktoré sa oznamujú, jednotné pravidlá oznamovania predmetných informácií a ustanovuje termín a formu oznamovania informácií. Vykonávacie nariadenie bolo dňa 17. decembra 2014 oficiálne prijaté Európskou komisiou  a 18. decembra 2014 bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudlo dňa 7. januára 2015, t.j. dvadsiatym dňom po jeho zverejnení.

Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou majú v nadväznosti na vykonávacie nariadenie tieto povinnosti:

  • Povinnosť registrácie v národnom registri spravovaným ÚRSO, pred tým ako začnú vykonávať transakcie, ktoré sa majú oznamovať ACER, podľa článku 9 REMIT  
  • Povinnosť oznamovania údajov o transakciách v termíne do 9 mesiacov od účinnosti vykonávacieho nariadenia, t.j. od 7. októbra 2015, týkajúcich sa zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovaných miestach obchodovania a základných údajov z ústredných informačných platforiem o transparentnosti sietí ENTSO
  • Povinnosť oznamovania údajov o transakciách v termíne do 15 mesiacov od účinnosti vykonávacieho nariadenia, t.j. od 7. apríla 2016, týkajúcich sa mimoburzových neštandardných zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch, zmlúv o preprave a ostatných oznamovaných základných údajov

Podľa článku 9.2 REMIT národné regulačné orgány spustia registráciu účastníkov trhu do 3 mesiacov od prijatia vykonávacieho nariadenia Európskou komisiou (t.j. najneskoršie 17. marca 2015). Registrácia účastníkov trhu prebieha cez registračný formulár do národného registra účastníkov trhu. Informácie v národných registroch sa následne odovzdajú ACER, ktorá aktualizuje Európsky register účastníkov trhu.

Je dôležité poznamenať, že registrácia v národnom registri nepredstavuje povolenie alebo licenciu na vykonávanie obchodných transakcií na veľkoobchodnom trhu, ale je nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie obchodných transakcií.