Zmena dodávateľa


Práva spotrebiteľa


Praktické otázky


 

Čo mi odporúčate, keď uvažujem o zmene svojho dodávateľa elektriny a plynu?

Odporúčame Vám predovšetkým, aby ste si na začiatku rozhodovania o zmene dôkladne vyhodnotili, či je ponuka Vášho dodávateľa elektriny či plynu v porovnaní s inými pre Vás skutočne najvýhodnejšia. Určite by ste mali zvážiť aj celkovú povesť a tradíciu firmy, osobné preferencie a tiež referencie od priateľov, ale v konečnom dôsledku sú to práve ceny, zľavy, výhody a služby, ktoré jednotlivých dodávateľov od seba v konkurencii odlišujú a ktoré musíte zvážiť. Zoznam dodávateľov elektriny a plynu nájdete na webovom sídle úradu.

Kde a ako si môžem porovnať rôzne ponuky cien elektriny a plynu pre mňa ako zákazníka?

Úrad poskytuje odberateľom možnosť nezávislého porovnania cien jednotlivých dodávateľov elektriny alebo plynu prostredníctvom tzv. cenovej kalkulačky, ktorú odberatelia nájdu na webovom sídle úradu. Odporúčame sa tiež osobne alebo telefonicky obrátiť na aspoň troch rôznych dodávateľov vo Vašom regióne so žiadosťou, aby Vám zaslali konkrétne cenové ponuky, ktoré porovnáte. Na webovom sídle úradu nájdete aj grafy, ktoré ukazujú aktuálny vývoj komoditných cien elektriny a plynu na svetových burzách.

Ako by som mohol v praxi pri zmene dodávateľa elektriny, či plynu ušetriť?

Dajte si na rozhodnutie čas a buďte opatrní. V prvom rade je potrebné pozorne si prečítať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu. Práve pri zľavách a výhodách môže odberateľ v konečnom dôsledku zaplatiť najviac. Niektorí dodávatelia dávajú do základných cenníkov nižšie ceny a nepotrebujú ponúkať dodatočné zľavy. Najdôležitejšie je sledovať rozdiel medzi dĺžkou viazanosti a dĺžkou plnenia benefitu. Zľava na 12 mesiacov pri 24-mesačnej viazanosti Vám môže ďalší rok ceny predražiť. Percento zľavy nie je z celej faktúry, ale len z ceny komoditnej zložky koncovej ceny elektriny alebo plynu. Taktiež ponuky na výhodné služby, ktoré vo väčšine prípadov spotrebiteľ nevyužije, sú spoplatnené.

Médiá veľa píšu o energetických šmejdoch. Ako postupovať, ak chcem zmeniť dodávateľa elektriny a plynu a nechcem naletieť neistým ponukám?

V prvom rade je dôležité si overiť, s akou spoločnosťou uzatváram zmluvu. V každej uzatvorenej zmluve je v úvodných ustanoveniach uvedená konkrétna spoločnosť, ktorá sa stane novým dodávateľom energií. V prípade, že je v zmluve uvedený iný názov spoločnosti než je tá, za ktorú sa obchodný zástupca vydáva, ide jednoznačne o zavádzanie. Spoločnosť, s ktorou sa uzatvára zmluva, bude novým dodávateľom, tejto spoločnosti sa budú uhrádzať zálohové platby a táto spoločnosť bude odberateľovi doručovať vyúčtovacie faktúry. Je dôležité vedieť, že po uzatvorení zmluvy má odberateľ zákonnú 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy odo dňa uzatvorenia bez sankcie a bez udania dôvodu. Počas tejto lehoty si môže odberateľ zistiť dodatočné informácie o danej spoločnosti, dôkladne si preštudovať zmluvu a uistiť sa, že chce v tomto zmluvnom vzťahu zotrvať. Zároveň si treba pozorne prečítať i podmienky a všetky náležitosti odstúpenia od zmluvy.

Koľko zaplatím za zmenu dodávateľa elektriny, respektíve plynu?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu je bezplatná. Má na ňu právo každý odberateľ. Podmienkou zmeny je ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom v súlade s podmienkami výpovednej lehoty pôvodného dodávateľa. Podrobnosti zmeny dodávateľa elektriny/plynu sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, obchodných podmienkach dodávateľa elektriny alebo plynu a taktiež na webovom sídle úradu.

Čo ak môj nový dodávateľ elektriny/plynu skrachuje?

Legislatívne je to ošetrené tak, že ak by mal dodávateľ elektriny, či plynu akýkoľvek problém, tak odberateľ ani sekundu nesmie zostať bez dodávky elektriny/plynu - náhradnú dodávku okamžite zabezpečí iný dodávateľ za cenu, ktorú schválil úrad. Tento náhradný dodávateľ sa označuje pojmom „dodávateľ poslednej inštancie“.

Keď zmením dodávateľa, tak sa mi nainštaluje nový elektromer, alebo plynomer (meradlo)?

Všetky elektrické vedenia (plynovody) pred meradlom vrátane meradla sú majetkom distribútora, čo znamená, že keď zmeníte dodávateľa, tak elektrina (plyn) Vám budú distribuované po rovnakých elektrických vedeniach (plynovode) ako doteraz a meradlo nebude nikto meniť. Jediná zmena, ktorú si všimnete je to, že Vám bude chodiť faktúra od nového dodávateľa.

Keď zmením dodávateľa, tak mi začne chodiť faktúra od nového dodávateľa a bude mi chodiť aj faktúra od distribútora? Budú mi chodiť dve faktúry?

Ak zmeníte dodávateľa, tak budete dostávať iba jednu faktúru a to od nového dodávateľa, v ktorej Vám bude tak ako doteraz, súčasne faktúrovaná cena za dodávku elektriny alebo plynu a ceny viažuce sa k sieťovým poplatkom (ceny za využitie elektroenergetických sústav alebo plynárenských sietí).

Keď zmením dodávateľa, tak musím zmeniť spôsob platby a aj výšku záloh?

Nový dodávateľ spravidla preberá od súčasného dodávateľa aj cyklus fakturácie. Cyklus fakturácie sa nedá zmeniť, závisí od prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto pripojené. Výška záloh a spôsob platby je určená v príslušnej legislatíve a taktiež je vecou dohody medzi Vami a novým dodávateľom.

Môžem si aj pri dodávke pitnej vody alebo odvádzaní odpadovej vody vybrať dodávateľa, resp. toho, kto bude odpadovú vodu odvádzať a čistiť? A kto má zaplatiť a namontovať meradlo?

Určite nie. Nehnuteľnosť môže byť pripojená len na verejný vodovod, alebo verejnú kanalizáciu, ktorá je v danej lokalite vybudovaná. Zmluvu o dodávke pitnej vody, respektíve o odvádzaní odpadových vôd je možné uzavrieť len s vlastníkom alebo prevádzkovateľom daného verejného vodovodu, alebo danej verejnej kanalizácie. Tento vlastník alebo prevádzkovateľ musí pritom na vlastné náklady na prípojku k nehnuteľnosti namontovať svoje meradlo, na základe ktorého bude potom faktúrovať platby – vodné a stočné.

Čo sú to štandardy kvality a načo mám ako spotrebiteľ právo?

Štandardy kvality sú ukazovateľe, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností, ako sú napr. dodávka, prenos a distribúcia elektriny. (Link) V praxi to znamená, že tovar, za ktorý zákazník zaplatí, musí mať vždy optimálnu kvalitu. Štandardy kvality dodávky elektriny, plynu, vody, či tepla pritom presne ustanovujú prijaté vyhlášky. Odberateľ energií má právo na dodávku energie v požadovanom čase, množstve a kvalite. Ak sa tak nestane, dodávateľ, respektíve ten kto občanovi spôsobil diskomfort, mu musí automaticky vyplatiť kompenzáciu a to vo výške určenej vyhláškou, pričom a to je veľmi dôležité, dôkazové bremeno je na strane dodávateľa, respektíve distribútora.

Aké sú moje práva odberateľa elektriny, či plynu v domácnosti? Čo musí zmluva obsahovať?

Zmluvu vždy uzatvára jeden odberateľ, napríklad jeden z manželov. V zmluve musí byť jednoznačne identifikovaný dodávateľ a odberateľ. Zmluva musí obsahovať informáciu, pre ktoré odberné miesta je uzatvorená, teda presné označenie odberného miesta - EIC/POD kód, častokrát sa uvádza aj adresa odberného miesta. Ďalej na akú dobu sa uzatvára, či na dobu určitú alebo neurčitú, v akom trvaní, informáciu o cene a obchodné podmienky v písomnej podobe. Každá zmluva musí obsahovať predpokladaný ročný odber energie, platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby, informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa energie, alebo v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok, spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok, dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie, poučenie o povinnosti dodávateľa energie súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej energie v prípade poruchy určeného meradla, alebo mimo určeného termínu odpočtu, poučenie o neoprávnenom odbere energie, poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie energie alebo dodávky, poučenie o spôsobe doručovania písomností, poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov, identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával, ako aj informáciu o tom, že odberateľ v domácnosti ju môže bez udania dôvodu a bez sankcie vypovedať do 14-tich dní odo dňa jej uzatvorenia.

Kde môžem nájsť cenu tepla pre nášho výrobcu tepla?

Ceny tepla jednotlivých dodávateľov sú uvedené na webovom sídle úradu v časti ROZHODNUTIA.

Kde nájdem ceny vody?

Ceny vody - pitnej i odpadovej, sú stanovené individuálne pre každého prevádzkovateľa verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie v danej lokalite. Rovnako sú zverejnené na webovom sídle úradu v časti ROZHODNUTIA. Platné sú vždy tie, ktoré majú neskorší dátum vydania. Ak je prevádzkovateľom obec, tak ceny vody sú zverejnené v časti - Potvrdenia o cene. Takisto sú platné vždy tie, ktoré majú neskorší dátum vydania.

Keď správca domu nedodržal spôsob rozpočítania úhrad za služby spojené s užívaním bytu, kto je oprávnený tieto veci prešetriť?

Ak správca nedodržal spôsob rozpočítania, ktorý ste si s ním dohodli v zmluve o výkone správy, môžete sa v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa obrátiť na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Treba mu predložiť kópiu vyúčtovania.

Kde možno na ÚRSO podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie?

Fyzická alebo právnická osoba môže svoje písomné podanie priniesť osobne do podateľne úradu, alebo zaslať poštou na adresu úradu, uvedenej v časti »» Úrad »» Kontakty, alebo poslať formou elektronickej pošty na adresu spotrebitel@urso.gov.sk.

Mám pochybnosti o správnom meraní určeného meradla. Čo mám robiť?

Ak máte pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny/plynu určeným meradlom, alebo ak zistíte chybu na určenom meradle, máte právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy/siete o preskúšanie meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy/siete len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal. Kontrolu dodržiavania postupu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Dodávateľ tepla nám faktúroval vyššiu cenu tepla ako mal určenú. Je to vôbec možné?

Regulovaný subjekt jednoznačne z hľadiska legislatívy nesmie prekročiť pri fakturácii jednotlivé zložky ceny tepla. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa faktúruje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a fixná zložka maximálnej ceny tepla sa faktúruje za objednané množstvo tepla. Iný spôsob fakturácie nie je možný. V prípade oprávnených pochybností môžete podať reklamáciu u dodávateľa tepla, prípadne podnet na úrad.

Môže ÚRSO vykonať kontrolu vyúčtovania v Spoločenstve vlastníkov bytov, prípadne zaujať stanovisko k správnosti postupu pri hospodárení správcovskej spoločnosti?

V kompetencii úradu nie je vykonávať kontrolu finančných prostriedkov, resp. hospodárenia spoločenstiev vlastníkov bytov. Spravovanie a kontrola finančných prostriedkov je vo výlučnej kompetencii spoločenstva, resp. vlastníkov bytov.

Keď správca nedodržal spôsob rozpočítania úhrad za služby spojené s užívaním bytu (teplo, voda, elektrina), ktorý bol s ním dohodnutý, kto je oprávnený uvedenú problematiku prešetriť?

Ak Váš správca nedodržal spôsob rozpočítania, ktorý ste si s ním dohodli v zmluve o výkone správy, môžete sa v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov obrátiť na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie s kópiou predmetného vyúčtovania.

Prečo sa dodávky plynu pri fakturácii počítajú v kilowatthodinách a nie v kubických metroch?

Hlavným dôvodom účtovania plynu koncovým odberateľom v kWh je objektívnejšie posúdenie spotreby plynu. Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne. Na liberalizovanom trhu môže zemný plyn pochádzať z rôznych zdrojov a tak sa môže odlišovať i jeho kvalita. Zjednodušene povedané – nie je kubík ako kubík. Podstatné pre spotrebiteľa je koľko energie z neho získa. Orientačný prepočet jedného kubíka plynu je 10,60 kilowatthodiny.

Aký je poplatok za pripojenie plynu v domácnosti do distribučnej siete?

Ak sa rozhodnete plynofikovať domácnosť, najlepšie je vopred sa informovať u prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej bude Vaše odberné miesto pripojené. Treba mu predložiť žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia, na základe ktorej sa uzatvorí zmluva o pripojení. Žiadateľ o pripojenie uhradí poplatok za pripojenie v zmysle cenového rozhodnutia vydaného regulačným úradom. Poplatok za pripojenie domácnosti (rodinného domu) je 131,38 eura bez DPH. Neobsahuje náklady spojené s geodetickým zameraním, revíznou správou a dokumentáciou plynového zariadenia.

Čo si treba vybudovať pri pripojení rodinného domu na plynovú sieť?

Žiadateľ o pripojenie zabezpečí projektovú dokumentáciu na plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a merania a vybudovanie prípojky vrátane osadenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a skrinky pre meranie a reguláciu v zmysle technických podmienok pripojenia. Prevádzkovateľ distribučnej siete, po splnení všetkých technických a obchodných podmienok uvedených v zmluve o pripojení k distribučnej sieti, zabezpečí montáž meradla. Žiadateľ o pripojenie si vyberie projektanta alebo konkrétnu dodávateľskú firmu, ktorá mu vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie, to znamená vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po jednotlivé plynové spotrebiče. Podľa projektovej dokumentácie si žiadateľ o pripojenie vybuduje odberné plynové zariadenie. Samotné pripojenie uskutoční prevádzkovateľ distribučnej siete až po vykonaní revízie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie, ktorá obsahuje odbornú prehliadku a tlakovú skúšku.