Úrad v rozsahu kompetencií ustanovených zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vykonáva kontrolu dodržiavania:

 • zákona o regulácii,
 • všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, napr.
  • vyhlášok o cenovej regulácii v elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike, vo výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom a odvedení a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,
  • vyhlášok o štandardoch kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, dodávky tepla, dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
 • osobitných predpisov, napr.
  • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v rozsahu podľa § 90,
  • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • vo vymedzenom rozsahu  zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
  • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, 714/2009, 715/2009, 1227/2011,
 • všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov, napr.
  • vyhláška o spôsobe vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsobe vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forme a termínoch predkladania výstupov z evidencie,
  • vyhláška o spôsobe, rozsahu a štruktúre poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie,
  • vyhláška o postupoch a opatreniach týkajúcich sa uchovávania údajov, forme a obsahu uchovávaných údajov,
 • právoplatných rozhodnutí úradu, napr.
  • povolenia,
  • cenové rozhodnutia,
  • prevádzkové poriadky prevádzkovateľov distribučných sústav/sietí,
  • obchodné podmienky.