Rozhodnutia k metodikám podľa sieťových predpisov pre SEPS, a.s. a OKTE, a.s.

Sieťové predpisy súhrnne označujú balík ôsmych nariadení Komisie (EÚ) vydaných na základe Nariadenia EPaR č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Tieto nariadenia stanovujú buď sieťové predpisy (Network Codes) alebo usmernenia (Guidelines), ktoré možno tematicky zatriediť do troch oblastí.

Trhové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM), účinnosť od 14.8.2015
  • Nariadenie 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (FCA), účinnosť od 17.10.2016
  • Nariadenie 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (BAL), účinnosť od 18.12.2017

Prevádzkové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (SO), účinnosť od 14.9.2017
  • Nariadenie 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ER), účinnosť od 18.12.2017

Pripojovacie nariadenia stanovujú úradu kompetencie v troch oblastiach – udeľovanie výnimiek, zaraďovanie výrobných zariadení do kategórie vznikajúcich technológií, rozhodovanie o všeobecne platných podmienkach pre pripojenie:

  • Nariadenie 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (RfG), účinnosť od 17.5.2016
  • Nariadenie 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (DCC), účinnosť od 7.9.2016
  • Nariadenie 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (HVDC), účinnosť od 28.9.2016

Nariadenia CACM, FCA, BAL, SO a ER stanovujú kompetencie pre úrad v oblasti schvaľovania podmienok alebo metodík, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a.s., príp. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. predkladajú úradu na schválenie. Sieťové predpisy alebo usmernenia stanovujú spolu viac ako 80 metodík alebo podmienok, ktoré sú schvaľované priebežne od roku 2016. V prípade, ak úrad v koordinácii s regionálnymi, príp. celoeurópskymi národnými regulačnými úradmi nerozhodne vydaním rozhodnutia o schválení príslušnej metodiky, rozhodnutie vydá a uverejní na svojom webovom sídle ACER.

 

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM

Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0004/2017/E-EU [pdf] zo dňa 26.6.2017

Určenie regiónu výpočtu kapacity (CCR - capacity calculation region, čl. 15 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 06/2016 zo dňa 17.11.2016
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0001/2018/E-EU [pdf] zo dňa 17.1.2018

Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 16 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0002/2017/E-PP [pdf] zo dňa 9.1.2017

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 17 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0002/2017/E-EU [pdf], zo dňa 14.6.2017

Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0002/2018/E-EU [pdf] zo dňa 31.1.2018

Algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania (Algorithm, čl. 37 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 08/2018 zo dňa 26.7.2018

Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0003/2018/E-EU [pdf] zo dňa 31.1.2018

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení denných trhov (HMMP DA - harmonised maximum and minimum prices, čl. 41 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 04/2017 zo dňa 14.11.2017

Núdzové postupy (Fallback procedures, čl. 44 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 10/2018 zo dňa 27.9.2018

Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0004/2018/E-EU [pdf], zo dňa 31.1.2018

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení vnútrodenných trhov (HMMP ID - harmonised maximum and minimum prices, čl. 54 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 05/2017 zo dňa 14.11.2017
 
Čas otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu (IDCZGT - intraday cross-zonal gate opening/closure times, čl. 59 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 4/2018 zo dňa 24.4.2018

Konečný termín dennej garantovateľnosti (DAFD - day-ahead firmness deadline, čl. 69 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0003/2017/E-EU [pdf] zo dňa 19.6.2017

Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CID – congestion income distribution, čl. 73 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017

 

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA

Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0006/2018/E-EU [pdf] zo dňa 5.3.2018

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 18 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0007/2018/E-EU [pdf] zo dňa 12.7.2018

Zavedenie dlhodobých prenosových práv na hranici ponukovej oblasti CZ/SK (LTTR - long-term transmission rights, čl. 30 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0001/2017/E-EU [pdf] zo dňa 26.5.2017

Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0006/2017/E-EU [pdf] zo dňa 20.10.2017
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0008/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.7.2018

Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission rights, čl. 36 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0012/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.9.2018

Zriadenie jednotnej prideľovacej platformy a metodika rozdelenia nákladov na jej zriadenie, rozvoj a prevádzku (SAP - single allocation platform, čl. 49 a 59 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0007/2017/E-EU [pdf] zo dňa 4.12.2017

Harmonizované pravidlá prideľovania pre dlhodobé prenosové práva (HAR LTTR – harmonised allocation rules, čl. 51 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 3/2017 zo dňa 2.10.2017

Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0005/2017/E-EU [pdf] zo dňa 20.10.2017

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO

Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0003/2019/E-EU [pdf], zo dňa: 21.1.2019
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU

Určenie blokov regulácie frekvencie a činného výkonu (LFC blocks - load-frequency control blocks, čl. 141 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0010/2018/E-EU [pdf] zo dňa 13.9.2018

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 67 a 70 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0011/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.9.2018