Odberateľ môže úradu doručiť podnet popisujúci neželaný postup dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete alebo sústavy:

Poštou:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
P. O. BOX 12
820 07 Bratislava 27

Elektronickou poštou:
urso@urso.gov.sk

Osobne do podateľne úradu

Pri podaní podnetu je nutné uviesť identifikačné údaje odberateľa, odberného miesta, prípadne zmluvy a detailný popis skutkového stavu, ktorý chce odberateľ preveriť.