Usmernenie k predkladaniu skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2018

Úrad oznamuje, že skutočné údaje za regulované činnosti - za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2018, sa predkladajú úradu do 31. mája 2019 podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

Viac informácií nájdete v metodickom usmernení k predkladaniu skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2018 (PDF)

 

Share this post