Národní regulátori k projektu market coupling

Žiadosť národných regulačných úradov (NRÚ) Nemecka (DE), Rakúska (AT), Poľska (PL) a krajín 4M MC (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko) o začatie dočasného projektu prepojenia denných trhov s elektrinou (market coupling) medzi DE, AT, PL a 4M MC na základe metódy čistej prenosovej kapacity.

Dňa 21. decembra 2018 požiadali ANRE, BNetzA, E-Control, ERÚ, HEA, ÚRSO a URE spoločným listom prevádzkovateľov prepravných sústav (PPS) a nominovaných organizátorov trhov s elektrinou (NEMO) Nemecka (DE), Rakúska (AT), Poľska (PL) a krajín 4M MC (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko), aby s cieľom ďalej rozvinúť regionálnu integráciu denných organizovaných trhov s elektrinou spustili dočasný projekt pre prepojenie trhov (market coupling) medzi DE, AT, PL a 4M MC na základe metódy čistej prenosovej kapacity (NTC) (projekt DE-AT-PL-4M MC).

V prípade jeho implementácie projekt DE-AT-PL-4M MC konečne zlúči spoluprácu 4M MC s projektom Multi-Regional-Coupling (MRC) a bude predstavovať dôležitý krok vpred smerom  k rozšíreniu jednotného európskeho prepojenia denných trhov, ktoré predpokladá európska legislatíva.

Včasná implementácia projektu DE-AT-PL-4MMC prinesie výhody implicitného prideľovania denných cezhraničných kapacít na hraniciach HU-AT, AT-CZ, CZ-DE, DE-PL, CZ-PL a PL-SK ešte predtým, ako začne fungovať projekt prepojenia trhov v regióne výpočtu kapacity CORE na základe toku (Core Flow Based Market Coupling Project (FB MC).

Projekt prepojenia DE-AT-PL-4M MC by takto mohol umožniť na dotknutých hraniciach postupný prechod z explicitného prideľovania založenom na NTC k implicitnému prideľovaniu založenému na toku, čo prinesie trhu väčšiu transparentnosť počas externého testovania FB MC.

Podľa názoru NRÚ DE-AT-PL-4M MC projekt DE-AT-PL-4MMC nepovedie len k efektívnejšiemu prideľovaniu cezhraničných kapacít na dotknutých hraniciach a neprinesie len vyšší spoločenský úžitok, ale aj zlepší cenovú konvergenciu, čo prispeje k spoľahlivejšej tvorbe cien elektrickej energie na regionálnych denných trhoch e elektrinou a prinesie účastníkom trhu v regióne väčšiu likviditu a väčšie možnosti obchodovania.

Súbežne s realizáciou projektu DE-AT-PL-4M MC všetky zainteresované strany projektu a NRÚ opätovne potvrdzujú svoj záväzok včas implementovať  cieľové riešenia a metodiky vyplývajúce z právne záväznej legislatívy EÚ.

Ďalšie informácie o vypracovaní projektu DE-AT-PL-4MMC včas poskytnú projektové strany, t.j.  PPS a NEMO DE-AT-PL-4M MC.

 

DE-AT-PL-4M MC NRAs request to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project)

29 January 2019

On 21 December 2018 ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO and URE asked together in a joint letter DE-AT-PL-4M MC TSOs and NEMOs to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project) in order to further develop regional integration of day-ahead organized electricity markets.

The DE-AT-PL-4M MC Project – if implemented – will merge finally 4M MC cooperation with the MRC Multi-Regional-Coupling project and will represent an important step forward to the extension of the European Single Day-Ahead Coupling foreseen by European Legislation.

Timely implementation of the DE-AT-PL-4M MC Project will introduce the benefits of implicit capacity allocation of day-ahead cross-border capacities on HU-AT, AT-CZ, CZ-DE, DE-PL, CZ-PL and PL-SK borders even before the Core Flow Based Market Coupling Project (FBMC) will go live.

Thus, DE-AT-PL-4M MC Coupling Project could enable a stepwise transition on the affected borders from NTC-based explicit allocation towards the flow-based implicit allocation providing more transparency for the market during external testing of FB MC.

In view of DE-AT-PL-4M MC NRAs the DE-AT-PL-4M MC Project will not just lead to more efficient allocation of cross border capacities on the affected borders and bring higher social welfare gain, but also it improves price convergence contributing to a more reliable electricity price formation on the regional DA markets and providing more liquidity and trading opportunities for the market participants in the region.

In parallel to the execution of the DE-AT-PL-4M MC Project all the involved project parties and NRAs reaffirm their commitment to the timely implementation of target solutions and methodologies stemming from legally binding EU legislation.

Further information on the elaboration of DE-AT-PL-4M MC Project will be provided in a timely manner by the project parties i.e. DE-AT-PL-4M MC TSOs and NEMOs.

Share this post