Správa o činnosti ÚRSO za rok 2017 na Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach predložil Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2017. Zároveň odpovedal na otázky prítomných poslancov. Úrad na výbore zastupovali aj generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Slávka Jánošíková a generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a vecnej regulácie Renáta Pisárová.

Kompletná Správa úradu za rok 2017 (PDF)

Share this post