Úrad vyhodnotil štandardy kvality

V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu.
Úrad v súlade s platnou legislatívou vyhodnotil štandardy kvality, ktoré predložili regulované subjekty úradu za rok 2017. Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov, predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú za energie platí, dostal primeranú kvalitu. Dôvodom pre zavedenie regulácie kvality je nebezpečenstvo, že dodávatelia energií, prevádzkovatelia sústav a sietí by mohli zneužiť svoje postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný. Príkladom môže byť skrytý spôsob zvyšovania zisku formou znižovania kvality dodávaného tovaru a služieb súvisiacich s jeho dodávkou.
V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Mechanizmus kompenzačných platieb má pozitívny vplyv na dodržiavanie ustanovených štandardov kvality, pretože náklady spojené s úhradami kompenzačných platieb za ich nedodržanie nie sú oprávnenými nákladmi vstupujúcimi do výpočtu regulovaných cien a negatívne vplývajú iba na zisk regulovaných subjektov.
V elektroenergetike tak v roku 2017 vyplatili regulované subjekty odberateľom kompenzačné platby za nedodržanie štandardov kvality v celkovom objeme 389 817,59 eur. V plynárenstve to bolo 117 042,75 eur, v tepelnej energetike 4986,36 eur a vo vodárenstve 654,90 eur.

Správa o plnení štandardov kvality za rok 2017 (pdf)

Share this post