Expertné rokovanie ÚRSO v Budapešti

Výmena odborných skúseností v oblasti výkonu štátnej správy obidvoch regulačných úradov bola hlavným cieľom návštevy zástupcov ÚRSO 6. februára 2018 na pôde HEA v Maďarsku.

Delegáciu úradu viedla v Budapešti generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Slávka Jánošíková. Rokovanie s maďarskými kolegami z HEA sa zameralo na oblasť skvalitnenia rozhodovacích postupov, konzultácie o expertných postupoch  pri stanovovaní ročnej výšky poplatkov regulovaných subjektov, spôsob dohľadu nad týmito subjektami, vydávanie certifikátov, záruk o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, ich evidenciu a zverejňovanie, posudzovanie podmienok  k verejnému obstarávaniu, lehoty na vydávanie rozhodnutí, formy menovania a odvolávania členov štatutárnych orgánov prevádzkovateľov prepravnej siete a ďalšie témy, ktoré súvisia s činnosťou úradov, napríklad spôsob vydávania rozhodnutí sieťových predpisov a usmernení v rámci činnosti agentúry ACER.

Okrem toho sa diskutovalo aj o systéme vykonávania kontrol v regulovaných subjektoch, uzatváraní zmlúv o výkone funkcie štatutárneho orgánu, alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete, certifikáciu a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete.

Experti z HEA predstavili aj systém a spôsob udeľovania pokút zo strany maďarského regulačného úradu, napríklad informovali, že maximálna zákonná výška pokuty predstavuje v Maďarsku čiastku cca 100 mil. HUF čo je približne 300.000,- EUR.

Obe strany sa zhodli na ďalšom pokračovaní vzájomnej výmeny informácií najmä v oblasti výkonu štátnej správy v rámci vecnej agendy. 

Share this post