ÚRSO na rokovaní ACER a ERF

V Bulharsku sa uskutočnilo rokovanie 72. ročníka Rady regulátorov agentúry ACER (BoR – ACER) a 17. ročníka Energetického regulačného fóra (ERF). Stretnutia sa zúčastnili nominovaní zástupcovia európskych regulačných úradov,  ÚRSO zastupoval riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce Ing. Marian Záhora, PhD..

Samotné rokovanie v hlavnom meste Sofia v dňoch 23. - 24.1.2018 bolo zamerané na informáciu o rozpočte agentúry ACER na rok 2018, revíziu programového dokumentu na nastávajúce obdobie a stanovisko k „Ročnému prehľadu za leto 2017 a zimnému výhľadu na obdobie rokov 2017-2018“, ktorý sa týka prehľadu dostatočnosti výroby elektriny v EÚ za dané obdobie, implementáciu sieťových predpisov EÚ, postup pri nomináciách odborníkov z národných regulačných úradov do štruktúr ACER a problematiku prekladov z anglického jazyka do národných jazykov, ako aj povinnosť zverejňovať na webovom sídle ACER dokumentáciu, ktorá súvisí so schvaľovaním jednotlivých metodík.

ÚRSO má ambíciu naďalej posilňovať aktívnu spoluprácu s agentúrou ACER, najmä v kontexte skvalitnenia činnosti v pracovných skupinách na expertnej úrovni.

Share this post