Úrad začína proces novelizácie vyhlášok

Na základe schválenej regulačnej politiky na roky 2017 – 2021, ktorá definuje ciele a priority pre všetky regulované oblasti, ktoré spadajú do pôsobnosti úradu a vychádzajúc z výsledkov aplikačnej praxe vznikla potreba úprav niektorých zavedených praktík v cenovej regulácii. K zapracovaniu zmien, za účelom zlepšenia systému regulácie a odstránenia neaktuálnych ustanovení začína úrad konanie  novelizácie nasledovných vyhlášok:

  • Vyhlášku č. 18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike,
  • Vyhlášku č. 223/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve,
  • Vyhlášku č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike,
  • Vyhlášku č. 21/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odovzdávania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek: „Ohľadom prípravy nových cenových vyhlášok očakávam náročné diskusie.  Po ich vypracovaní a dôkladnom prerokovaní  s relevantnými účastníkmi trhu chcem zabezpečiť, aby sa podľa nich vydávali nové cenové rozhodnutia už v tomto roku.“

Share this post