Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka a Milana Kubalu do funkcie podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňom 21. septembra 2017.

Vláda SR sa tak stotožnila s návrhom, ktorý jej predložil predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Som rád, že vláda môj návrh akceptovala, je to dobrá voľba,“ povedal predseda úradu: „Zároveň som presvedčený, že obaja podpredsedovia budú ako odborníci pre ÚRSO prínosom, tento úrad má totiž ako národný regulátor osobitné postavenie a na jeho zamestnancov sú kladené mimoriadne požiadavky na odbornosť a profesionalitu. Teším sa na spoluprácu, čaká nás veľa práce.

Predseda ÚRSO sa ešte v auguste 2017 rozhodol, napriek skutočnosti, že zákon o regulácii mu takú povinnosť neukladá, vyhlásiť výberové konanie na posúdenie osôb kandidujúcich na funkciu podpredsedov úradu. Vo výberovom konaní kandidátov posudzovala osemčlenná komisia, v ktorej mali okrem úradu svojich zástupcov aj Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska. Výberová komisia plne zastupovala odbornú verejnosť a zároveň bola zárukou transparentnosti celého procesu. Predsedom výberovej komisie bol Otto Nevický z AZZZ.

Výberové konanie sa uskutočnilo 13. septembra 2017 a na základe jeho výsledku výberová komisia odporučila predsedovi ÚRSO na vymenovanie do funkcie podpredsedov ÚRSO Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD., a JUDr. Milana Kubalu, PhD., . Predseda ÚRSO sa s návrhom výberovej komisie stotožnil a v zmysle zákona kandidátov navrhol vláde SR, ktorá ich dňa 20.9.2017 schválila. Obaja podpredsedovia spĺňajú  predpoklady na vymenovanie do funkcií z hľadiska požadovaného vzdelania i odbornej praxe.

Vláda SR zároveň na svojom zasadnutí dňa 20.9.2017 prerokovala a schválila návrh na odvolanie Ing. Miroslava Čelinského z funkcie podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Share this post