Výberové konanie na podpredsedov úradu

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa rozhodol na obsadenie miest podpredsedov úradu vyhlásiť výberové konanie. To sa uskutoční 13. septembra 2017 o 9.00 hod. v budove úradu v Bratislave.
   
       „Pri výbere podpredsedov som sa rozhodol ísť cestou výberového konania, hoci mi to zákon neprikazuje,“ zdôraznil Ľubomír Jahnátek. „Chcem takto zaručiť maximálnu transparentnosť a objektívnosť, čo umožní vybrať spomedzi kandidátov tých najlepších odborníkov a profesionálov,“ povedal predseda úradu.
    Vo výberovej komisii na posúdenie kandidátov na funkciu podpredsedu úradu budú mať okrem úradu svojich zástupcov aj Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska.
      Termín podania písomnej žiadosti kandidátov spolu s požadovanými dokladmi je 8. september 2017 do 12.00 hod. Medzi požadované kvalifikačné predpoklady patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe, alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Ďalšie podrobnosti o výberovom konaní nájdu uchádzači na webovom sídle úradu.
  Zákon ukladá predsedovi úradu predložiť vláde návrh na vymenovanie podpredsedov úradu do 90 dní od svojho vymenovania.

Share this post