Nový organizačný poriadok

S účinnosťou od 1.8.2017 vydáva predseda úradu Ľubomír Jahnátek nový organizačný poriadok. Ten je základným vnútorným organizačným predpisom úradu. Nový organizačný poriadok úradu je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu a porušenie jeho ustanovení je porušením služobnej a pracovnej disciplíny. Ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, určuje rozsah oprávnení, pôsobnosť a vzájomné vzťahy Regulačnej rady, organizačných útvarov úradu a vedúcich zamestnancov. Nový organizačný poriadok rozpracováva pôsobnosť úradu stanovenú zákonom č. 250/2012 Z. z. a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Orgánom úradu je aj Regulačná rada, ktorej členovia nie sú zamestnancami úradu. Pôsobnosť a konanie Regulačnej rady a jej členov upravuje priamo zákon o regulácii a rokovací poriadok Regulačnej rady.

Share this post