Úrad protestuje proti bulváru v mainstreamových médiách

Úrad upozorňuje na falošné správy o cene vody, ktoré zazneli v spravodajstve mainstreamových médií a protestuje proti neprofesionálnemu a povrchnému informovaniu verejnosti. Po tlačovej konferencii 27.7.2017, na ktorej poskytli politici na tému cien vody iba jednostranné informácie, dal predseda úradu Ľubomír Jahnátek okamžite pokyn na vypracovanie odborného stanoviska. To bolo o 15:45 hod. zaslané do agentúr i médiám, ktoré tému spracúvali. O to väčšie bolo rozčarovanie úradu, keď pri následnom informovaní verejnosti zazneli v médiách (denník SME je jediná výnimka) odborné argumenty minimálne, respektíve vôbec, naopak, priestor dostali účelové politické proklamácie a lacné bulvárne zastrašovanie verejnosti.  Úrad chápe, že v mainstreamovom médiu môže byť pre novinára problém spracovať takúto odbornú tému, domnieva sa však, že ak sa už na to podujme, médium by nemalo ignorovať požiadavku verejného záujmu, profesionality a argumentačnej vyváženosti. Spomínané stanovisko ÚRSO k téme:

Stanovisko úradu k zmene ceny vody

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek zdôrazňuje, že rozhodnutie o zmene cien pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (SVPS) bolo urobené 20.6. 2017, teda ešte v čase keď úrad viedol jeho predchodca, podpredseda úradu Miroslav Čelinský. To isté sa týka aj cenového rozhodnutia pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SeVaK). Po dnešnej medializácii dal okamžite predmetné cenové konania preveriť.

Ako to pocítia odberatelia:

SVPS
Priemerná 3-členná domácnosť
mesačný nárast - vodné a stočné spolu + 1,13 €
2-členná domácnosť
mesačný nárast - vodné a stočné spolu + 0,57 €

SeVak
Priemerná 3-členná domácnosť
mesačný nárast -  vodné a stočné spolu + 0,82 €
2-členná domácnosť
mesačný nárast -  vodné a stočné spolu + 0,41 €

  • Z predmetných rozhodnutí úradu vyplýva, že spoločnostiam SVPS a SeVaK sa nemenili ceny od roku 2014.
  • SVPS podala cenový návrh 22.5.2017 a úrad vydal cenové rozhodnutie 20.6.2017, teda 1 deň pred uplynutím zákonnej lehoty a nie „za 4 dni a potichu“. ÚRSO má pritom na zmenu cenového rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní.
  • Úrad musel pre SVPS i SeVaK zmeniť ceny v zmysle zákona a to na základe predložených podkladov o zvýšených nákladoch. Napríklad SVPS navrhovala zvýšenie cien o 6 %, úrad ceny schválil nižšie, spolu vodné aj stočné zvýšil o 4 %.
  • Spomínané zvýšené náklady predstavujú odpisy vo výške 152 tisíc eur z novozaradeného majetku SVPS v roku 2016 v obstarávacej cene 7,6 mil. eur  a ide konkrétne o tieto stavby:
  • vybudovaná infraštruktúra na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, čím došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode a k zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov,
  • vybudovaná kanalizácia v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a modernizované čistiarne odpadových vôd v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine,
  • ďalej ide o zvýšené prevádzkové náklady v službách a to vo výške 773 tisíc eur na likvidáciu kalov z ČOV, nákup chemikálii, asfaltovanie rozkopávok pri opravách,
  • dôležitým faktorom je aj to, že napriek novým investíciam nastal v predchádzajúcich rokoch pokles množstva odvedenej odpadovej vody o 2 mil. kubíkov a odobratej pitnej vody o 1,6 mil. kubíkov, čo sa prejavilo tlakom na zvýšenie ceny vody.

 

V prípade Severoslovenských vodární a kanalizácií zvýšené náklady predstavujú odpisy vo výške 637 tis. eur z majetku v hodnote 32 mil. eur zaradeného v roku 2016.  Ide o stavby v rámci plnenia záväzkov voči EÚ. Napríklad z fondov EÚ v hodnote 31 mil. eur to bola stavba vodovodu a kanalizácie ČIV v okrese Bytča. Z vlastných prostriedkov spoločnosti  v hodnote 773 tis. eur to bolo 5 stavieb: rekonštrukcia kanalizácie Hvozdnica a Štiavnik, odlahčov. objekty v Čadci, Turzovke, Krásne nad Kysucou, Bytči, H. Hričove, Mikšovej a Žiline, rozšírenie kanalizácie v Tepličke a nové odbočovacie kanalizácie v regione (SeVaK).

Poznámka k metodike odpisovej sadzby:

Odpisy z vlastných investícií sa uznávajú vo výške 5 %, z eurofondov vo výške 2 %, čo je podmienka EÚ

Úrad po preštudovaní predložených návrhov na zmenu rozhodnutia a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2016 konštatoval, že návrhy na zmenu rozhodnutia akceptuje v navrhovanom upravenom rozsahu, nakoľko regulované subjekty po rokoch stagnácie cien zohľadnili tiež sociálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby a navrhli schváliť ceny za regulované činnosti nižšie ako vypočítané maximálne ceny.  

 

 

Share this post