Úspešná konferencia na Kube

V dňoch 22. až 25. mája 2017 sa zástupcovia úradu zúčastnili mimoriadnej kubánsko-slovenskej  energetickej konferencie v Havane. Ich prezentácie mali široký ohlas, spolupráca bude pokračovať.    

Po mesiacoch odborných príprav a intenzívnej komunikácii s kubánskym Unión Eléctrica de Cuba (UNE) sa úradu podarilo zorganizovať spoločnú slovensko-kubánsku odbornú konferenciu v Havane. „Táto výnimočná spolupráca vyplynula z veľkého záujmu kubánskej strany o skúsenosti slovenských odborníkov najmä v oblasti fungovania princípov regulácie, ktoré môžu byť aplikované na Kube,“ vysvetlil podpredseda úradu Miroslav Čelinský. Okrem neho sa konferencie za úrad zúčastnili aj riaditelia odborov elektroenergetiky a plynárenstva Jaroslav Ranto a Richard Ružička. Kubánskym partnerom naši experti počas troch dní odprezentovali  skúsenosti, ktoré úrad získal pri praktickej implementácii európskej legislatívy v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, či praktické skúsenosti z významných twinningových projektov. Delegácia úradu sa v Havane stretla aj so slovenským veľvyslancom na Kube Ladislavom Strakom. Samotná konferencia sa sústredila v školiacom stredisku UNE a zúčastnil sa jej okrem iného aj zástupca UNE Angel A. Delgado Núňez, predstavitelia kubánskeho ENERGOIMPORTU,  kubánskeho dispečingu riadenia sústavy, ministerstva energetiky a baníctva a pedagógovia z technických univerzít v Havane. Slovenskí experti najprv informovali o regulačnom rámci na Slovensku, rozsahu a spôsobu regulácie. Postupne počas troch dní nasledovali ďalšie hlavné témy konferencie:

 • Aktuálny stav energetiky na Kube,
 • Skúsenosti SR v energetike a možnosti spolupráce,
 • Základné atribúty a osnova energetickej politiky,
 • Základné atribúty a osnova regulačnej politiky,
 • Základné princípy cenotvorby,
 • Zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, podporné služby, regulačná elektrina, riadenie sústavy,
 • Obnoviteľné zdroje, ich vplyv na sústavu, cenotvorba, systémy podpory rozvoja,
 • Prevádzkové poriadky a technické podmienky,
 • Kvalita obchodná a technická (štandardy kvality),
 • Vydávanie licencií, podmienky, kompetencie,
 • Kontrolná činnosť, rozsah, kompetencie a sankcie.

Súčasťou konferencie bola intenzívna odborná diskusia, ktorá prebiehala vždy po prezentovaní uceleného celku tématiky. Najväčší záujem prejavila kubánska strana o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých plánuje v najbližších rokoch zvýšiť svoj národný podiel výroby energie zo 4% na 24 %. Kubánsky odborníci ocenili slovenské skúsenosti a prezentácie našich odborníkov vzbudili medzi nimi značný záujem, nakoľko základy fungovania voľného trhu v energetike spolu s princípmi jej modernej regulácie sú pre kubánskych predstaviteľov po rokoch socialistického plánovania absolútnou novinkou. Uvedomujú si, že v blízkej budúcnosti sa zmenám v energetike nevyhnú, pričom práve skúsenosti Slovenska, ktoré už úspešnou transformáciou prešlo, môžu byť pre nich prínosom. Spolupráca preto bude pokračovať. „Kubánska strana deklarovala, že chce pokračovať v prehlbovaní spolupráce s úradom,“ hovorí Miroslav Čelinský: „Chcú sa zamerať napríklad na oblasť analýzy nákladov v jednotlivých častiach elektroenergetickej sústavy, vytvorenie energetickej politiky rešpektujúcej štátne vlastníctvo, či zavedenie systému cenotvorby pre oblasť obnoviteľných zdrojov. Úrad chce zároveň takto vytvárať priestor aj pre ďalšie projekty zo Slovenska v oblasti transformujúcej sa energetiky na Kube,“ uzavrel Miroslav Čelinský.

 

 

 

 

Share this post