Upozornenie na povinnosť zapísať sa do registra

Od 01. 02. 2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý ustanovil povinnosť osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona o energetike (všetci držitelia povolenia vydaného podľa zákona o energetike) zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. 07. 2017.

Úrad upozorňuje, že podľa zákona o energetike, účinného od 01. 08. 2017, bude úrad povinný zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Úrad zároveň upozorňuje všetkých držiteľov potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti vydaných úradom, že aj keď nepodnikajú v energetike na základe povolenia vydaného úradom, môže sa na nich vzťahovať povinnosť registrácie podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

Notification of the obligation to register

Since 1 February 2017 Act No. 315/2016 Coll. on the Register of Public Sector Partners has been in force, which has established an obligation for a person carrying out activities pursuant to § 6 (2) of the Act on Energy (i.e. all license holders issued under the Energy Act) to be entered into the register of public sector partners no later than 31 July 2017.

The Office notes that under the Energy Act, which is in force since 1 August 2017, the Office will have the obligation to revoke the license if the license holder has not been entered in the register of public sector partners.

Additionally, the Office alerts all holders of the confirmations of compliance with the notification obligation, issued by the Office, that even if they do not do business in the energy sector under a license issued by the Office, they may be subject to a registration obligation under the Public Sector Partners Register Act.

Share this post