Upozornenie pre regulované subjekty.

V zmysle § 22 ods. 4 písm. f) a h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sú regulované subjekty povinné predložiť vyhodnotenie štandardov kvality vrátane prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok v termíne najneskôr do konca februára 2017.

Konkrétnejšie informácie sú uvedené v časti Informačný servis/Tlačivá a formuláre/Štandardy kvality.

Share this post