Úrad začal cenové konania

Úrad dnes na základe vlastného podnetu  začal cenové konania  v súvislosti s prijatou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Share this post