Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke zákonov.

Do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov vyzývame dodávateľov elektriny aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie vo výške podľa v súčasnosti platných taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny určených v cenovom rozhodnutí pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.

Vyúčtovaciu faktúru za predošlé zúčtovacie obdobie je potrebné uhradiť.

Nové výšky preddavkových platieb budú dodávateľmi elektriny zasielané v súlade s postupom, ktorý bude stanovený v novej cenovej vyhláške. V prípade ak odberatelia elektriny už uhradili vyššie preddavkové platby na rok 2017, rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou bude zo strany dodávateľa elektriny zohľadnený a zúčtovaný.

Taktiež vyzývame dodávateľov elektriny aby do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov a do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.

Share this post