Vyhláška o vode - usmernenia pre odberateľov

Úrad upozorňuje, že pri zaraďovaní odberných miest  by malo ísť v súčasnosti len o evidenčné zaradenie/preradenie do nižšej tarifnej skupiny pre účely fakturácie fixnej zložky ceny.
Z dôvodu nezvyšovania prevádzkových nákladov nie je nutné pristúpiť k okamžitej výmene vodomera, ale výmena,  montáž vodomera veľkostne zodpovedajúceho reálnej spotrebe by sa mala realizovať až následne a to až pri plánovanej, periodickej výmene tohto vodomera.

Úrad apeluje na to, že je treba stále brať do úvahy prvotný účel zavedenia dvojzložkovej ceny a to, aby sa na nákladoch podieľali aj odberatelia s nulovým alebo veľmi nízkym odberom.

Viac informácií tu:

Metodické usmernenie k zaraďovaniu odberných miest do tarifných skupín podľa vyhlášky č. 225/2016 Z. z.

Share this post