Koncepcia proti energetickej chudobe v pripomienkovom konaní

Úrad v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracoval na regulačné obdobie 2017 až 2021 koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. „Tento problém nie je možné vyriešiť bez úzkej spolupráce zainteresovaných rezortov, vrátane splnenia potrebných legislatívnych a finančných podmienok,“ zdôrazňuje predseda úradu Jozef Holjenčík. Úrad pri spomínanej spolupráci navrhuje prijať komplexné riešenia. Je nevyhnutné presne definovať kritériá odberateľov energií v domácnosti, ktorí spĺňajú definíciu energetickej chudoby, či nastaviť formu spolupráce medzi jednotlivými štátnymi orgánmi a samosprávami pri jej riešení. Do úvahy pripadajú aj opatrenia ako napríklad zavedenie príspevku na energie resp. palivové drevo, príspevok priamo na úhradu faktúry pre dodávateľa energií alebo kreditu pre odber elektriny, či prednostnú inštaláciu kreditných meracích systémov.

Medzi najčastejšie príčiny energetickej chudoby patrí nedostatočný príjem domácnosti, neefektívny spôsob vykurovania, nedostatočná izolácia, či uhrádzanie rôznych poplatkov, ktoré nesúvisia priamo s cenami energie (napríklad podporné schémy rozvoja OZE, VU KVET a iné politicky motivované rozhodnutia vyplývajúce zo záväzkov SR voči EÚ). Úrad preto zdôrazňuje, že príčina energetickej chudoby primárne nesúvisí s výrobcami či dodávateľmi energií. Ide o sociálny problém, ktorý je obrazom celkového stavu spoločnosti. Návrh koncepcie energetickej chudoby by preto nemal prenášať náklady na jej riešenie na ostatné obyvateľstvo. Jozef Holjenčík: „Zároveň za mimoriadne dôležité považujem aj systematickú výchovu ekonomicky aktívnych obyvateľov, aby sa nezbavovali zodpovednosti za svojich predkov, ktorí môžu byť energetickou chudobou ohrození. Musíme tiež zabrániť všetkým formám možného zneužívania tejto pomoci,“ hovorí predseda úradu. Pre hľadanie riešenia je tiež nevyhnutné zjednotenie postojov v rámci všetkých štátov Európskej únie. Uvedenú koncepciu úradu je možné pripomienkovať do 3. januára 2017.

 

Share this post