Náklady na energie pre slovenské rodiny a podnikateľov ešte viac klesnú, zlacnie elektrina, plyn aj teplo

Čo sa týka platieb za energie v roku 2017, môžu byť domácnosti a malé podniky  spokojné. „V budúcom roku klesne pre zraniteľných odberateľov priemerná cena elektriny, zemného plynu i tepla,“ informuje predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík: „Okrem iného sa tak potvrdili naše predpoklady o zásadnom vplyve výsledkov tohtoročnej hĺbkovej kontroly úradu v distribučných spoločnostiach na koncové ceny energií.“ Koncová cena elektriny pre domácnosti od 1. januára 2017  zlacnie medziročne v priemere o 4,30 %. Na pokles cien sa môžu pripraviť aj odberatelia zemného plynu, priemerné ceny pre domácnosti sa medziročne znížia približne o 2,6 %, v prípade dodávky  tepla to bude dokonca pokles priemerne o 6%.

Úrad zdôrazňuje, že ide o priemerné hodnoty, ktoré sa môžu v jednotlivých tarifách odlišovať. Pri konečnom celoročnom zúčtovaní však môžeme jednoznačne hovoriť o zásadnom znížení nákladov na energie pre občanov v rámci celého Slovenska. Pokles cien elektriny pritom nie je iba dôsledkom situácie na veľkoobchodných trhoch, práve naopak cena komodity v posledných mesiacoch rastie (zdroj: www.urso.gov.sk – burzové ceny elektriny a plynu). Dôležitým faktorom bolo preto aj zreálnenie nákladov na prenos a distribúciu, tak ako to vyplýva z prijatej regulačnej politiky a najmä zapracovanie výsledkov hĺbkovej kontroly majetku distribučných spoločností, ktorú úrad v tomto roku vykonal. „Vďaka tejto fyzickej kontrole majetku, ktorá svojím rozsahom nemala obdobu v EÚ,  sa pri cenotvorbe na rok 2017 mohol už v plnom rozsahu premietnúť skutočný stav hodnoty majetku distribučných spoločností, čo sa aj odrazilo v cenách za sieťové služby,“ zdôrazňuje Jozef Holjenčík.

Pri distribúcii sa zásadne zmenila štruktúra taríf, ktorá odráža reálne spotreby v jednotlivých odberoch a zároveň rešpektuje už aj nasadzovanie inteligentných meracích systémov. Náklady na spotrebu sa preto môžu meniť v závislosti od dodávateľa, ale aj distribútora. Novinkou na trhu s elektrinou je pre slovenské domácnosti  zavádzanie  inteligentných meracích systémov, čo umožní odberateľom efektívnejšie „strážiť si“ vlastnú spotrebu.

V prípade veľkých priemyselných odberateľov sa podarilo objektivizovať skutočné náklady za prenos a distribúciu elektriny. V praxi to bude v roku 2017 znamenať pre veľké priemyselné podniky výrazné zníženie poplatkov a pokles priemernej ceny distribúcie medziročne až o 16,44 % na napäťovej úrovni VN a 0,42 % na napäťovej úrovni VVN.

TPS pôjde hore. Kvôli podpore OZE.
Zlacnenie priemernej ceny elektrickej energie pritom mohlo byť ešte výraznejšie, keby sa do štruktúry koncovej ceny nepremietla tarifa za prevádzkovanie systému (TPS). Tá zahŕňa predovšetkým štátnu podporu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) v zmysle nariadení príslušnej legislatívy EÚ. Oproti minulému roku TPS pravdepodobne stúpne. „TPS pôjde zrejme hore len preto, že pokles cien elektriny na trhoch bol výrazný a masa výrobcov sa preto presunula do obnovitelných zdrojov. A platí logické pravidlo, že čím je nižšia cena elektriny na trhu, tým vyšší je doplatok pre výrobcov z OZE a teda tým vyššia je aj TPS. To sú spojené nádoby,“  vysvetľuje predseda úradu. 

Pokles cien zemného plynu

Domácnosti sa môžu tiež tešiť aj na zníženie nákladov za dodávku zemného plynu. Priemerná koncová cena za dodávku plynu poklesne pri niektorých tarifách zraniteľných odberateľov oproti priemernej cene z roka 2016 asi o 2,6 %. Zároveň nové tarify za distribúciu plynu plne rešpektujú schválenú regulačnú politiku a príslušnú platnú legislatívu.

Zlacnie aj teplo

Aj v teplárenstve sa v budúcom roku očakáva pokles ceny. Úrad je aktuálne v procese finalizácie cenových konaní za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. Zo schválených cien ako aj z podkladov prebiehajúcich konaní, úrad predpokladá pokles výslednej ceny a tým aj  nákladov na teplo v  roku 2017 v priemere o 6 %.  Pokles sa dá očakávať najmä v prípade, ak sa teplo vyrába zo zemného plynu.

Vodné a stočné zostáva stabilné

Na rok 2017 úrad stanovuje maximálne ceny vody ako dvojzložkové. Fixná zložka ceny sa stanoví na odberné alebo výpustné miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabilná zložka ceny sa stanoví za meter kubický, pričom táto zložka ceny bude v budúcom roku priemerne o  6 % nižšia ako súčasná priemerná cena pitnej a odpadovej vody. Výsledkom teda je, že vo väčšine vodárenských spoločnostiach zostanú ceny vody v roku 2017  rovnaké ako v súčasnosti platné maximálne ceny. „Spolu priemerné vodné a stočné stúpne medziročne o 0,3 %, teda možno konštatovať, že ide o skutočne minimálny nárast,“ zdôrazňuje predseda úradu Jozef Holjenčík. Naopak, v roku 2017 napríklad trojčlenná rodina  v bytovom dome so 16 bytmi pri ročnej spotrebe cca 120 m3 vody  zaplatí v priemere ročne o 7,55 eur menej ako v tomto roku!

 

Share this post