Všetko, čo vás zaujíma - Spotrebitelia sa pýtajú, úrad odpovedá

Na úrad sa v posledných týždňoch obracia stále viac občanov so žiadosťou o radu a pomoc pri praktických otázkach spojených s odberom energií,“ upozorňuje predseda úradu Jozef Holjenčík. Úrad sa preto v duchu jednej zo svojich hlavných úloh, teda chrániť práva spotrebiteľov, rozhodol na niektoré otázky odpovedať a odpovede zverejniť.

Otázka: Čo sú to štandardy kvality a načo mám ako spotrebiteľ právo?

„V praxi to znamená, že tovar, za ktorý zákazník zaplatí, musí mať vždy optimálnu kvalitu. Napríklad, ak chce mať občan dodávku elektriny vždy v požadovanom čase a množstve, tak ju aj dostane. Ak sa tak nestane, dodávateľ, respektíve ten kto občanovi spôsobil diskomfort, musí mu  automaticky vyplatiť kompenzáciu a to vo výške určenej vyhláškou, pričom a to je veľmi dôležité, dôkazové bremeno je na strane dodávateľa, respektíve distribútora.“

Otázka: Aké sú práva odberateľa  elektriny, či plynu v domácnosti? Čo musí zmluva obsahovať?

„Zmluvu vždy uzatvára jeden odberateľ, napríklad jeden z manželov. V zmluve musí byť jednoznačne identifikovaný dodávateľ a odberateľ. Zmluva musí obsahovať informáciu, pre ktoré odberné miesta je uzatvorená, teda presné označenie odberného miesta - EIC/POD kód, častokrát sa uvádza aj adresa odberného miesta. Ďalej na akú dobu sa uzatvára, či na dobu určitú alebo neurčitú, v akom trvaní, informáciu o cene a obchodné podmienky v písomnej podobe. Každá zmluva musí obsahovať podmienky jej ukončenia ako aj informáciu o tom, že odberateľ v domácnosti ju môže bez udania dôvodu a bez sankcie vypovedať do 14-tich dní odo dňa jej uzatvorenia.“

Otázka: Na aké spôsoby úhrady za plyn a elektrinu má odberateľ právo?

„Každý z dodávateľov ponúka viacero spôsobov úhrad preddavkových platieb, pričom tieto formy úhrady môžu byť spoplatnené, ako aj nespoplatnené. V súčastnosti platné zákony zaručujú odberateľovi spravodlivú výšku preddavkových platieb, ktorá zodpovedá jeho spotrebe. Platná je vtedy, ak sa na nej dohodnú obidvaja partneri.“  

Otázka: Kde a ako si môže odberateľ zistiť cenu elektriny a plynu?

„Úrad poskytuje odberateľom možnosť nezávislého porovnania cien jednotlivých dodávateľov elektriny alebo plynu prostredníctvom tzv. cenovej kalkulačky, ktorú odberatelia nájdu na webovom sídle úradu.“
 
Otázka: Ako mám postupovať ak chcem zmeniť dodávateľa elektriny a plynu a hlavne nenaletieť neistým ponukám?

„V prvom rade je dôležité si overiť, s ktorou spoločnosťou uzatváram zmluvu. V každej uzatvorenej zmluve je v úvodných ustanoveniach uvedená konkrétna spoločnosť, ktorá sa stane novým dodávateľom energií. V prípade, že je v zmluve uvedený iný názov spoločnosti, než je tá, za ktorú sa obchodný zástupca vydáva, ide jednoznačne o zavádzanie. Spoločnosť, s ktorou sa uzatvára zmluva, bude novým dodávateľom, tejto spoločnosti sa budú uhrádzať zálohové platby a táto spoločnosť bude odberateľovi doručovať vyúčtovacie faktúry. Na webovom sídle úradu môže odberateľ nájsť zoznam spoločností, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny alebo plynu, ako aj cenovú kalkulačku, prostredníctvom ktorej si môže porovnať ceny týchto dodávateľov. Je dôležité zopakovať, že po uzatvorení zmluvy má odberateľ zákonnú 14-dňovú lehotu odstúpenie od zmluvy odo dňa uzatvorenia bez sankcie a bez udania dôvodu, počas tejto lehoty si môže odberateľ zistiť dodatočné informácie o danej spoločnosti, prípadne si dôkladne preštudovať zmluvu a uistiť sa, že chce v tomto zmluvnom vzťahu zotrvať. Zároveň si treba pozorne prečítať i podmienky odstúpenia od zmluvy. “

Otázka: Prečo musím platiť za elektromer, ktorý je vlastníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy?

„Platba za elektromer neexistuje. Odberateľ sa vo vyúčtovacích faktúrach stretáva so zložkami ceny v súvislosti s dodávkou a distribúciou elektriny, avšak žiadna z týchto položiek nezahŕňa platbu za meracie zariadenie spotrebovanej elektriny.“

Otázka: Kto vykonáva kontrolu spotreby elektriny a plynu? Ako často a ako viem, že je skutočne  kontrolór?

„Stav spotreby zisťuje vlastník distribučnej sústavy, respektíve siete. Táto spoločnosť je samostatný subjekt, nie je prepojená na žiadneho dodávateľa, čím je zaručené aj objektívne sledovanie spotreby elektriny alebo plynu, bez ohľadu na to, ktorý dodávateľ zabezpečuje dodávky energií. Pracovníci distribučnej spoločnosti zisťujú stav spotreby odpočtom určeného meradla, nikdy nie „kontrolou“ vyúčtovacích faktúr. Zisťovanie stavu spotreby je ustanovené zákonom a musí byť vykonané. V prípade, ak je na odbernom mieste inštalované inteligentné meradlo, odpočet sa vykonáva automaticky odoslaním údaja do miesta spracovania. Odstraňuje sa tým ľudský faktor, ktorý môže spôsobiť chybu.  

Otázka: Aké doklady potrebujeme na vydanie povolenia pre dodávku plynu?

„Formulár žiadosti na vydanie povolenia nájdete na webovej stránke úradu. Pre vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo plynu je potrebné predložiť výpis z obchodného, či živnostenského registra a výpis z registra trestov štatutára spoločnosti, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. V prípade, že žiadosť o vydanie povolenia nemá niektorú z náležitostí, úrad vždy kontaktuje žiadateľa za účelom odstránenia prípadných nedostatkov. Správny poplatok za vydanie povolenia na dodávku plynu je 2000 eur.“

Otázka: Prečo sa používa spôsob fakturácie dodávky plynu v kWh? Ako má tomu porozumieť odberateľ?

„V prostredí liberalizovaného trhu môže zemný plyn pochádzať z rôznych zdrojov a tak sa môže odlišovať i jeho kvalita, respektíve výhrevnosť. Podstatné pre odberateľa je to, koľko energie získa spálením 1 m3 v jeho nadmorskej výške a tento údaj sa môže odlišovať v rámci rôznych klimatických podmienok jednotlivých oblastí Slovenska. Zároveň to nariaďuje príslušná smernica EÚ.“

 Otázka: Existuje aj zoznam dodávateľov plynu? Kde ho nájdem?

„Zoznam dodávateľov plynu je zverejnený na webovom sídle úradu v sekcii „Pre spotrebiteľa“.“

Otázka: Aké sú kompetencie URSO v oblasti kontroly cien tepla, či plynu?

„Úrad vykonáva kontrolu plnenia zákonom ustanovených povinností regulovaných subjektov podnikajúcich v energetike, ako aj dodržiavanie cenových rozhodnutí. Úrad rieši aj konkrétne podnety odberateľov, ktorými poukazujú na nezákonné správanie regulovaných subjektov. Keď dôjde k zisteniu, že došlo k porušeniu zákona, úrad môže v rámci správneho konania uložiť regulovanému subjektu pokutu.“

Otázka: Po prepočte ceny tepla na konci roku nám dodávateľ fakturoval vyššiu cenu tepla ako mal určenú. Je to vôbec možné?

„Dodávateľ tepla zvyčajne nefakturuje spotrebu tepla priamo konečnému odberateľovi, teda vlastníkovi bytu), ale napríklad v bytových domoch to robí prostredníctvom správcu bytového domu/bytového družstva/spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Podrobnosti sú upravené vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu dohodnúť na spôsobe rozpočítavania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov.“

Otázka: Kto vykonáva kontrolu vyúčtovania tepla?

„Kontrolu fakturácie zo strany správcu bytového domu/bytového družstva/spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonáva miestne príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.“

Share this post