Úrad chráni práva odberateľov

Ak ste sa stretli  s problémom pri vyúčtovaní, zmene dodávateľa, podpise zmluvy s novým dodávateľom či s problémom pri mesačných zálohových platbách, v rámci inštitútu ochrany odberateľa Vám vie pomocnú ruku poskytnúť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Je logické, že investor by  určite v tejto oblasti nepodnikal, keby nemal zisk. Rovnováha však znamená primeranú ochranu práv spotrebiteľov, a rovnako aj primeranú ochranu práv podnikateľov. Asi takto vyzerá priam syzifovská úloha úradu pri ochrane práv odberateľov. Úrad preto má už od svojho vzniku v roku 2001 mimoriadne náročnú úlohu - vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale zároveň, aby na to nedoplácal spotrebiteľ alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

Široká škála podnetov

Odberatelia sa na úrad obracajú predovšetkým s podnetmi, v ktorých namietajú fakturáciu deaktivačného poplatku pri neúspešnej zmene dodávateľa, nevedomosť o podpise zmluvy s novým dodávateľom a o následnej zmene dodávateľa. Pri ochrane práv odberateľov v praxi odborníci úradu z odboru legislatívy a právnej agendy riešia podnety odberateľov, prípadne alternatívne riešenia sporov medzi odberateľmi a regulovanými subjektmi.

Podnety tiež súvisia s nesprávne poskytnutými údajmi zasielanými na účely fakturácie odberu, vystavenými vyúčtovacími faktúrami za dodávku, nastavením preddavkových platieb, nedodržaním lehoty splatnosti, nespokojnosťou s vybavením reklamácie, vystavením upomienok alebo pripojením odberného miesta.

Pozor na energetických šmejdov!   
Úrad upozorňuje na pokračujúci trend prípadov nečestných praktík pri podomovom predaji plynu a elektriny, na tzv. energetických šmejdov. Na vyhrotený boj firiem o zákazníkov často doplácajú dôverčiví ľudia, obeťami takýchto podvodov sú najmä seniori.

Úrad v tejto súvislosti poukazuje na nekalé praktiky používané zo strany obchodných zástupcov pri uzatváraní združených zmlúv o dodávke v rámci podomového predaja. Z konkrétnych sťažností od oklamaných zákazníkov vyplýva, že obchodní zástupcovia pri  uzatváraní zmlúv často používajú rôzne manipulačné metódy, aby ich zámerne uviedli do omylu:

  • predstavia sa ako zamestnanci  “slovenských plynární či elektrární“ a vyžiadajú si výpisy a faktúry za elektrinu a plyn, aby získali čísla odberných miest
  • zavádzajú nič netušiacich občanov tvrdením, že ich pôvodný dodávateľ končí a všetkých odberateľov prevezme nová spoločnosť a ak teraz neuzatvoria zmluvu môžu zostať bez elektriny alebo plynu
  • tvrdia, že podpisom zmluvných formulárov získava zákazník lacnejšie energie, nič sa pre neho nezmení, iba faktúra mu bude chodiť od iného subjektu, prípadne, že uzatvára iba „predbežnú zmluvu“, avšak obchodný zástupca úmyselne zamlčí skutočnosť, že na základe splnomocnení, ktoré odberateľ udelí pri podpisovaní zmluvy dôjde k vypovedaniu ich pôvodnej zmluvy
  • obchodní zástupcovia veľmi často zámerne manipulujú s pojmami dodávateľ a distribútor, a takto u podvedených občanov vyvolajú dojem, že podpis zmluvy je len formalita.

Medzi ďalšie najčastejšie dôvody podania podnetov patria problémy odberateľov s ukončením zmluvného vzťahu, či vystavením konečnej vyúčtovacej faktúry alebo prerušením dodávok do odberných miest odberateľov.

Nie všetky doručené podnety patria do kompetencie úradu. V súvislosti s preverením rozpočítavania úhrad spojených s užívaním bytu či problematike týkajúcej sa neoprávneného odberu sú tieto podnety postupované príslušnému orgánu, predovšetkým príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Inštitút alternatívneho riešenia

Od 1. februára 2016 sa úrad venuje aj inštitútu alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu.

V roku 2015 bolo príslušnému odboru doručených 512 podnetov odberateľov. Od začiatku tohto roka bolo úradu doručených 362 podnetov a 26 návrhov na alternatívne riešenie sporu. Pri vybavovaní podnetov odbor legislatívy a právnej agendy preveruje dodržiavanie platnej právnej úpravy v oblasti energetiky vrátane obchodných podmienok jednotlivých dodávateľov a prevádzkových poriadkov príslušných prevádzkovateľov.

Chcete viac informácií?

V záujme dodatočných informácií, informovania sa o spôsoboch podania podnetu či návrhu na alternatívne riešenie sporu úrad odporúča navštíviť svoje webové sídlo www.urso.gov.sk.
Nájdete tam formulár na kontaktovanie úradu v súvislosti s Vaším podnetom, poštovú či elektronickú adresu na podávanie podnetov, informácie o Vašich právach v súvislosti s odberom energií, praktické informácie obsiahnuté v brožúre s názvom „Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti“, či iné informácie slúžiace pre osvetu odberateľa na energetickom poli.

Burzy na webe

Úrad tiež začal v roku 2016 na svojom webovom sídle zverejňovať aj vývoj cien elektriny a plynu na burzách. Ambíciou je informovať tak odberateľov o aktuálnych cenách komodít na svetových trhoch, ktoré tvoria približne polovicu nákladov na energiu, ktoré platia odberatelia svojim dodávateľom. Takto môžu odberatelia vytvárať väčší tlak na dodávateľov, aby im poskytli lepšie ponuky.

Share this post